B4 - BẢN CHẤT CỦA PHÚC ÂM

  1. Sự Trao Đổi Thiên Thượng là khi
  a. Đức Chúa Trời đặt tất cả hình phạt của chúng ta trên Chúa Jêsus và ban cho chúng ta sự tha thứ
  b. Ngài cất lấy bệnh tật của chúng ta và chữa lành cho chúng ta
  c. Ngài cất lấy sự chết của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời
  d. Tất cả đều đúng

  2. Sự sống đời mà Chúa Jêsus ban cho chúng ta được gọi là:
  a. Sự sống thật của Đức Chúa Trời
  b. Sự sống thiêng liêng trong tâm linh con người
  c. ‘ZOE’
  d. Tất cả câu trên đều đúng
  e. Tất cả đều sai

  3. Chúa Jêsus gánh sự sĩ nhục của chúng ta trên chính thân Ngài
  a. Ngài sinh ra
  b. Khi Ngài sống trên đất
  c. Trên thập tự giá
  d. Trên thiên đàng
  e. Tất cả đều đúng

  4. Theo tiến sĩ TerryLaw, sự bần hàn chính là:
  a. Sự đói khát
  b. Sự trần truồng và thèm muốn
  c. a và b
  d. Không câu nào đúng

  5. Đức Chúa Trời ban sự giàu có dư dật cho chúng ta bởi vì:
  a. Đó là mục đích của Ngài muốn chúng ta được sự dư dật
  b. Để chúng ta hưởng thụ như các vua chúa
  c. Ngài muốn chúng ta trở nên giàu có
  d. Tất cả tiền bạc đều thuộc về Ngài
  e. Không câu nào đúng

  6. Để bày tỏ lời Ngài với con người, Đức Chúa Trời đã dùng những ví dụ trong Kinh Thánh như là:
  a. Hòm giao ước trong đồng vắng
  b. Đền thờ Giê-ru-sa-lem
  c. Hội Thánh thời Tân Ước
  d. Tất cả đều đúng

  7. Theo tiến sĩ Terry Law, để đổi lấy sự sĩ nhục, Chúa Jêsus ban cho chúng ta:
  a. Sự giàu có
  b. Sự phước hạnh
  c. Sự thịnh vượng
  d. Sự vinh hiển

  8. Nhóm từ “công chúng chứng kiến” (public spectacle) nói lên ý nghĩa:
  a. Sự xóa bỏ
  b. Sự tiến hành
  c. Bày tỏ vinh quang
  d. Tất cả câu trên đều đúng
  e. Tất cả đều sai

  9. Để được điều Đấng Christ đã làm trọn cho chúng ta, chúng ta phải:
  a. Đứng bên ngoài và kêu xin
  b. Làm giống như người dân La-mã và hoan hô vị anh hùng
  c. Chúng ta phải ngợi khen Đức Chúa Trời giữa lúc đau đớn
  d. Chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự đắc thắng
  e. Tất cả đều đúng

  10. Các thiên sứ được ra thi hành công tác thay cho các tín hữu khi họ thuần phục thẩm quyền nào?
  a. Lời Đức Chúa Trời
  b. Ý thức của chúng ta
  c. Năng quyền được ủy thác
  d. a và c
  e. a, b và c đúng

  11. Tác giả sách Hê-bơ-rơ so sánh Chúa Jêsus với các thiên sứ và tuyên bố rằng Chúa Jêsus là Đấng tạo dựng nên các thiên sứ.
  Đúng
  Sai

  12. Cha của Giăng Báp tít, Xa-cha-ri, là nguyên nhân khiến Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến với Xa-cha-ri.
  Đúng
  Sai

  13. Theo Kinh Thánh, không có mức độ niềm tin.
  Đúng
  Sai

  14. Mấu chốt để đức tin chúng ta được thể hiện chính là hành động.
  Đúng
  Sai

  15. Của lể và sự dâng hiến là cho các thiên sứ quyền hạn chính thức để làm việc và hành động thay cho các tín hữu.
  Đúng
  Sai