MS9. Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh

  1. Trong tiếng He-bơ-rơ, “điều ác” có nghĩa là theo lòng của mình.
  Đúng
  Sai

  2. Theo bài học nầy, những người Do-thái và người ngoại cùng thờ phượng Chúa chung ở đâu?
  A. Đền Thờ của Sa-lô-mon
  B. “Nhà Đa-vít”
  C. Tại Nhà Hội
  D. Tất cả những nơi kể trên

  3. Đức Chúa Trời lập một giao ước với ai?
  A. Dòng dõi tự nhiên của dân Y-sơ-ra-ên
  B. Đất đai của Y-sơ-ra-ên
  C. Hội thánh
  D. Tất cả những câu trên

  4. Theo bài học này, vì sao sự việc người Do thái không nhận biết Đức Chúa Giê-xu là Đấng được Xức Dầu của họ lại có ích lợi cho người dân ngoại?
  A. Người dân Ngoại trở nên giàu có.
  B. Người dân Ngoại thế chỗ của dân Do thái được kể như “tuyển dân” của Đức Chúa Trời
  C. Người dân Ngoại được nghe Tin Lành
  D. Người dân Ngoại có thể dạy dân Do Thái về Đức Chúa Giê-xu

  5. Máu của Đức Chúa Giê-xu:
  A. Khởi động sự chu cấp siêu nhiên
  B. Đem lại sự hiệp một giữa người Do thái và người Ngoại
  C. Cho người Ngoại được hưởng Giao Ước
  D. Tất cả những điều trên

  6. Con vật nào bị xẻ ra làm đôi ở giữa khi thiết lập giao ước?
  A. Con chiên
  B. Con dê
  C. Con bò
  D. Con bò đực

  7. Thần Học Thay Thế.
  A. Đức tin bị thoái hoá.
  B. Tạo nên một linh sợ hãi.
  C. Giúp chúng ta hiểu được lời tiên tri trong Kinh Thánh.
  D. Cả A và B đều đúng.