MS4. Luật Về Thầy Tế Lễ

  1. Tên Mên-chi-xê-đét có nghĩa là “vua công nghĩa”:
  Đúng
  Sai

  2. Có bao nhiêu thế hệ từ A-đam đến Nô-ê? Từ Nô-ê đến Ap-ra-ham cũng bằng như vậy:
  A. 8
  B. 10
  C. 12
  D. 14

  3. Trong Kinh Thánh một người phải bao nhiêu tuổi mới có thể làm thầy tế lễ?
  A. 18
  B. 20
  C. 30
  D. 33

  4. Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG nói về bức màn trong đền thờ Do Thái:
  A. Theo cổ truyền bức màn còn được gọi là “vạt áo của Chúa”
  B. Có ba bức màn
  C. Những bức màn được thay mới hai năm một lần.
  D. Những bức màn có màu tím, xanh và đỏ.

  5. Câu nào sau đây đúng nói về sự chết và sự chôn của Chúa Giê-xu.
  A. Chúa Giê-xu chết lúc 3 giờ chiều.
  B. Chân của Chúa Giê-xu không bị gẩy.
  C. Đức Chúa Giê-xu được liệm trong 100 cân vải và hương liệu.
  D. Tất cả đều đúng.