TT - ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH

  1. Từ “Được phước” trong tiếng Hy lạp nghĩa là:
  a. Giàu có.
  b. Được chọn.
  c. Đám cưới.
  d. Hạnh phúc.

  2. Đức Chúa Trời phát minh ra sự ban cho:
  a. Vì mục đích của chúng ta.
  b. Bởi vì đó là một nguồn phước để ban cho.
  c. Cả a và b.
  d. Không câu nào đúng.

  3. Gốc từ “tha thứ” là:
  a. Quên
  b. Ban cho.
  c. Ăn năn
  d. Trả thù.

  4. Dâng hiến 1/10:
  a. Là một nguyên tắc cơ bản của Kinh thánh.
  b. Là bài kiểm tra đức tin của chúng ta.
  c. Là dâng 10% thu nhập của bạn cho công việc Đức Chúa Trời.
  d. Tất cả.

  5. “Nguyên tắc của sự Trước Nhất” ngụ ý:
  a. Nếu Đức Chúa Trời là trước nhất trong đời sống của bạn, mọi thứ khác sẽ đến trật tự.
  b. Bạn sẽ sử dụng tiền cho bản thân mình trước tiên.
  c. Nhìn xem nhu cầu của bạn trước những nhu cầu của người khác.
  d. Điều trước tiên bạn nên làm là gửi tiền vào tài khoản của bạn.

  6. Dâng hiến 1/10 đem tới:
  a. Mục vụ quốc tế.
  b. Quỹ dự phòng.
  c. Cả b và d.
  d. Cất giữ.

  7. Ma-môn là từ A-rập có nghĩa:
  a. Động vật.
  b. Sự giàu có
  c. Cái ác.
  d. Điều thiện.

  8. Kẻ thù của rộng lượng là:
  a. Giàu có
  b. Bệnh tật.
  c. Tai hoạ
  d. Ích kỉ

  9. Thái độ của hai tấm lòng được bày tỏ trong Giăng 12:
  a. Tấm lòng rộng lượng của Giu-đa, và tấm lòng rộng lượng của Ma-ri
  b. Tấm lòng ích kỉ của Giu-đa, và tấm lòng rộng lượng của Ma-ri
  c. Tấm lòng rộng lượng của Giu-đa, và tấm lòng ích kỉ của Ma-ri
  d. Tấm lòng ích kỉ của Giu-đa, và tấm lòng ích kỉ của Ma-ri

  10. Làm thế nào để tài chính đến, lời khuyên của mục sư Morris:
  a. Thoát ra khỏi nợ nần.
  b. Ép người khác trả nợ cho bạn.
  c. Ban cho
  d. Cả a và c

  11. Phép lạ của việc hoá bánh và cá ra nhiều:
  a. Trong bàn tay của Chúa Jesus.
  b. Trong bàn tay của các sứ đồ.
  c. Trong bàn tay của những người nhận lấy bánh.
  d. Trong bàn tay của những thiên sứ.

  12. Xa-chê nói, nếu ông có lấy dư của ai, ông sẽ hoàn trả họ gấp bảy lần.
  Đúng
  Sai

  13. Nếu bạn đang vật lộn trong lãnh vực ban cho, bạn chắc hẵn đang vật lộn trong lãnh vực nhận lãnh.
  Đúng
  Sai

  14. Trong Phục 15:15, Đức Chúa Trời phán, “Ta đã ban phước cho ngươi và ta đặt ngươi làm nguồn phước cho người khác.”
  Đúng
  Sai

  15. Con số “10” biểu hiện cho việc thử thách trong Kinh thánh.
  Đúng
  Sai

  16. Dâng hiến 1/10 chỉ được áp dụng trong Tân Ước – trước đó không có.
  Đúng
  Sai

  17. Đức Chúa Trời không cần bà quá phụ cung ứng cho Ê-li – Ngài đã sai những con quạ làm điều đó trước. Đức Chúa Trời muốn cung ứng cho bà quá phụ, nên Ngài cần bà phải Kính trọng Ngài trước.
  Đúng
  Sai

  18. Tiền không phải trung tính – nó là xấu xa.
  Đúng
  Sai

  19. Chai dầu thơm của Ma-ri sử dụng đáng giá 300 Đơ-ni-ê, hoặc là một năm tiền lương.
  Đúng
  Sai

  20. Ngay thời điểm của phép lạ về hoá bánh và cá ra nhiều, văn hoá người Do thái là chỉ đếm số người dựa trên người trưởng gia đình, nên 5000 gia đình ở đó, không phải 5000 người.
  Đúng
  Sai