TT - TAM GIÁC HÔN NHÂN

  1. Tiến sĩ Doug Weiss dạy mục đích chính của hôn nhân là làm cho người phối ngẫu hạnh phúc.
  Đúng
  Sai

  2. Sự sáng tạo cuối cùng và tuyệt vời nhất của Đức Chúa Trời trong Sáng 1 và 2 là:
  a. Sự sáng tạo nên tất cả muôn thú.
  b. Sáng tạo nên A-dam.
  c. Sự sáng tạo nên hôn nhân.
  d. Sự sáng tạo nên Ê-va từ xương sườn của A-đam

  3. Giải quyết liệu mà hôn nhân theo kiểu của Cơ Đốc Nhân hay là của Người ngoại, Tiến sĩ Doug liên hệ đến một lãnh vực khác của việc luyện tập và hành vi, đó là gì?
  a. Cách Cơ Đốc Nhân có cái nhìn thẩm quyền.
  b. Cách Cơ Đốc Nhân tự tay nuôi dưỡng con cái của họ.
  c. Cách Cơ Đốc Nhân quản lý tài chính của họ và của dâng phần mười của của dâng lạc hiến của họ.
  d. Cách Cơ Đốc Nhân quản lý thân thể của họ và cách họ ăn uống.

  4. Những điều nào sau đây mà Tiến sĩ Doug Weiss nói về đặc điểm thật về hôn nhân trong Cơ Đốc Nhân?
  a. Phục vụ là chắc chắn.
  b. Phải ý thức của sự trật tự và bình an.
  c. Phải có ý thức của khải tượng và mục đích.
  d. Đầu phục Đức Chúa Trời và người khác là điều bình thường.
  e. Tất cả.

  5. Ý nghĩa qua việc Chúa Jesus rửa chân cho các muôn đồ:
  a. Con người không hợp pháp trong hôn nhân của họ.
  b. Phụ nữ nên đầu phục chồng họ.
  c. Cái nhìn của thế gian về sự thừa kết không tồn tại trong vòng Cơ Đốc Nhân.
  d. Người nào bị dơ thì nên đi rửa sạch trước khi ăn.

  6. Trong I Phi-e-rơ 3:7, Phi-e-rơ viết cho người chồng: Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống,nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Tiến sĩ Weiss chỉ ra đoạn Kinh thánh đó:
  a. Ai mạnh hơn phục vụ người yếu hơn.
  b. Cả hai phục vụ nhau bình đẳng.
  c. Lời cầu nguyện có được thực đáp lời với mũ trùm của đầy tớ.
  d. Người phụ nữ nên là người đầy tớ tuyệt vời trong nhà của họ.