TT - NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO

  1. Trong ví dụ bàn tay của Phil Pringle đưa ra những cách mà Lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta, ngón tay cái nói điều gì?
  a. Nghe lời Đức Chúa Trời.
  b. Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời.
  c. Học Lời Đức Chúa Trời.
  d. Ghi nhớ Lời Đức Chúa Trời.
  e. Đọc Lời Đức Chúa Trời.

  2. Nếu chúng ta học có một đời sống cầu nguyện điều này được xây dựng giống như mối quan hệ giữa cha và con trai, điều rõ ràng mà Phil dạy sẽ bắt đầu biểu hiện rõ ràng trong đời sống của chúng ta là gì?
  a. Lòng thương xót.
  b. Tình yêu thương.
  c. Thẩm quyền.
  d. Thờ phượng.

  3. Toàn bộ kiểu mẫu trong Cượu Ước mà Phil Pringle và Tân Ước so sánh với hội thánh địa phương là điều gì?
  a. Đền tạm trong Cượu Ước.
  b. Đền tạm của Đa-vít.
  c. Đền thờ của Sa-lô-môn
  d. Tất cả.

  4. Có bao nhiên loại ngôn ngữ siêu nhiên mà Phil Pringle dạy được bày tỏ trong Tân Ước?
  a. Một
  b. Hai
  c. Ba.
  d. Bốn

  5. Phil Pringle kể một câu chuyện trong bài học thứ hai của ông về một người rất thành công khi trở thành Cơ Đốc Nhân mới gia nhập vào hội thánh sau khi anh ta trở lại với Đấng Christ. Khi anh ta rời bỏ để xây một hội thánh mới, tiến trình tiếp tục phát triển và thành công bởi vì anh ta thiết lật một hệ thống vững chắc và tiến trình để cho những người khác noi theo:
  Đúng
  Sai