TT - Bảy Ngọn Núi Chiến Lược

  1. Lance Wallnau dùng thí dụ về con cá trong cái chậu nuôi cá để nói rằng:
  a. Bạn cần phải là con cá lớn trong một lượng nước nhỏ.
  b. Bạn sẽ luôn lớn lên trong kích thước của khải tượng mà bạn bơi lội trong đó.
  c. Bạn sẽ luôn luôn lớn lên theo kích thước của tiềm năng của bạn.
  d. Bạn sẽ luôn luôn lớn lên trong kích thước của những mối liên hệ bạn có trong cuộc đời.

  2. Ngọn núi nào không thuộc vào 7 ngọn núi mà Lance Wallnau diễn tả trong bài?
  a. Núi Gia đình
  b. Núi Nghệ thuật
  c. Núi Cầu nguyện
  d. Núi Giáo dục

  3. Quốc nào mà Lance Wallnau dùng để diễn tả cách nào những người lãnh đạo đã kiểm soát tất cả bảy ngọc núi?
  a. Pháp Quốc của Napoleon
  b. Đức quốc của Hitler
  c. Đế Quốc La-mã của Caesar
  d. Nga sô của Stalin

  4. Theo Lance Wallnau, núi nào bạn nên leo lên trước?
  a. Núi Gia Đình
  b. Núi Hội Thánh
  c. Núi Chính Quyền
  d. Núi của Chính bạn

  5. Theo Lance Wallnau, lý do số một mà mọi người không đạt tới đỉnh điểm là gì?
  a. Họ lười biếng
  b. Họ không muốn đạt đến đỉnh điểm
  c. Họ không hiểu tiến trình phải trãi qua
  d. Họ bị chi phối, không tập trung

  6. Điều nào sau đây không phải là một trong bốn giai đoạn của đỉnh
  a. Phát triển ân tứ và khám phá
  b. Sự hình thành tâm linh
  c. Những khởi đầu trong sự tể trị của Chúa
  d. Sự hình thành đời sống

  7. Con thú nào sau đây không phải là một con thú mà Wallnau sùng trong sự diễn tả các tính khác biệt của con người
  a. Con Bò
  b. Con Chim Ưng
  c. Con Sư tử
  d. Con Gấu

  8. Chử “Yatir” nghĩa là:
  a. Xuất sắc
  b. Một ngọn núi vượt cao hơn những nhọn núi khác
  c. Một phần bờ biển vượt ra xa hơn các phần khác của bờ
  d. Tất cả những điều trên

  9. Nhân vật nào đã dùng nguyên tắc của Bảy Ngọn Núi để chấm dứt tình trạng nô lệ tại Anh Quốc?
  a. John Wesley
  b. William Wilberforce
  c. George Whitfield
  d. John Newton

  10. Theo Wallnau, Cựu Ước thật là rộng lớn bởi vì:
  a. Bởi vì nó được viết để dạy cách nào cai trị các quốc gia
  b. Cựu Ước đầy dẫy những nguyên tắc của luật pháp của Chúa
  c. Cựu Ước đầy dẫy những sự bí ẩn về kiến trúc của vũ trụ
  d. Tất cả những điều trên