WW14 - CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH

  1. Để được đầy dẫy Đức Thánh Linh liên tục chúng ta phải làm gì?
  a. Ngài là tất cả.
  b. Đọc Lời Chúa và cầu nguyện trong Thánh Linh.
  c. Chỉ cần cầu nguyện tiếng mới mỗi ngày.
  d. Câu a,b.

  2. Lời Chúa và Đức Thánh Linh luôn đem chúng ta đến cùng một đích.
  Đúng
  Sai

  3. Làm thế nào để học bước đi theo Thánh Linh?
  a. Để Thánh Linh hành động trong tâm linh của chúng ta.
  b. Biết Chúa Thánh Linh và sống với con người thật của mình.
  c. Cần có tấm lòng khao khát vươn tới mỗi ngày.
  d. Tất cả các câu trên

  4. Học biết đường lối của Đức Thánh Linh bằng cách nào?
  a. Nhìn lại đời sống mình.
  b. Truy tìm đường lối Thánh Linh đã làm trong đời sống mình.
  c. Tra xét lại những gì đã xảy ra cho mình trong giới linh.
  d. Tất cả các câu trên

  5. Làm thế nào để biết Chúa nghe bạn?
  a. Điều đó có tôn vinh Chúa không.
  b. Có phù hợp với Lời Chúa không.
  c. Chúa làm thành ngay điều bạn cầu xin.
  d. Câu a,b
  e. Câu a,b,c.

  6. Nhờ Đức Thánh Linh mà Cơ-đốc-nhân phát triển đức tin và hiểu được hành trình với Chúa.
  Đúng
  Sai

  7. Để chúng ta kinh nghiệm được Ngài chúng ta phải làm gì?
  a. Xây dựng mối tương giao với Chúa,
  b. Học Lời Chúa, tìm kiếm Chúa và cầu nguyện trong Thánh Linh.
  c. Lắng nghe và tiếp tục học lắng nghe tiếng Chúa.
  d. Tất cả các câu trên

  8. Công việc của Đức Thánh Linh là:
  a. Ngài cầu nguyện, hợp tác, giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta.
  b. Ngài làm theo Lời của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài.
  c. Ngài điều khiến để chúng ta làm theo chương trình của Đức Chúa Trời.
  d. Câu a,b
  e. Câu a,b,c

  9. Đức Thánh Linh giống như:
  a. Cố Vấn.
  b. Giáo sư.
  c. Luật sư.
  d. Câu a,b.
  e. Câu a,b,c

  10. Từ “Các nguồn sự sống” trong tiếng Hi-lạp nghĩa là:
  a. Sự giải phóng.
  b. Sự bình an.
  c. Sự tươi mới.

  11. Chúng ta nhận được Đức Thánh Linh khi nào?
  a. Ngay sau khi tiếp nhận Chúa.
  b. Phải được học một lớp về Đức Thánh Linh.
  c. Cần gia nhập ban cầu nguyện của Hội Thánh.
  d. Tất cả các câu trên

  12. Sau khi tiếp nhận Chúa chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
  Đúng
  Sai