B2 - CHỨC VỤ GIÚP ĐỠ

  1. Chức vụ giúp đỡ là:
  a. Được nhấn mạnh trong Hội Thánh ngày nay
  b. Hoàn toàn không được đề cập gì đến trong Hội Thánh ngày nay
  c. Không được nhấn mạnh trong Hội Thánh ngày nay
  d. Không được đề cập đến trong Kinh Thánh

  2. Chức vụ giúp đỡ quan trọng như:
  a. Chức sứ đồ
  b. Chức tiên tri
  c. Chức rao giảng
  d. Tất cả câu trên đúng
  e. Không câu nào

  3. Chức vụ của Hội Thánh dựa trên:
  a. Sự phục vụ
  b. Những ngôi sao sáng
  c. Địa vị
  d. Không có câu nào đúng
  e. a, b và c đúng

  4. Mục sư được so sánh như:
  a. Cây đèn cầy
  b. Người mặc áo giáp
  c. Giô-na-than
  d. Tất cả câu trên đều đúng
  e. Không có câu nào đúng

  5. Hội Thánh không thể hoàn thành mọi việc mà Đức Chúa Trời dự định thực hiện nếu không có:
  a. Sự lãnh đạo
  b. Những ngôi sao sáng
  c. Cơ cấu tổ chức
  d. a và b
  e. a và c

  6. Hội Thánh địa phương có thể kết quả cho nhiều người khi biết chuẩn bị để:
  a. Rao giảng (giảng đạo) cho nhiều người
  b. Chăm sóc những gia đình họ
  c. Tất cả câu trên đúng
  d. Tất cả đều sai

  7. Cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay Môi-se biểu hiện:
  a. Khả năng của Môise
  b. Quyền năng của Đức Chúa Trời
  c. Chiến thắng của Đức Chúa Trời
  d. Tất cả đều đúng

  8. Arôn và người Lê-vi biểu hiện:
  a. Đặc ân trong chức vụ
  b. Sự lãnh đạo
  c. Sự giúp đỡ
  d. Tất cả đều sai

  9. Giê-trô có nghĩa là:
  a. Sự xuất sắc (excellence)
  b. Sự chỉ dẫn (khuyên bảo)
  c. Ông gia (in-law)
  d. Tất cả đều sai
  e. Tất cả đều đúng

  10. Những phẩm chất cần tìm trước khi giao phó vị trí quan trọng cho một người là: Niềm vui của Đức Chúa Trời.
  a. Niem vui cua Chua
  b. Kính sợ Đức Chúa Trời
  c. Chân thật và ghét bỏ sự tham lam
  d. Tất cả đều đúng
  e. b và c đúng

  11. Buddy Bell kể lại câu chuyện của Môi-se, A-rôn, Hu-rơ và Giô-suê khi dân Y-sơ-ra-ên tìm thấy dân A-ma-let. Theo Buddy Bell, Giô-suê là biểu tượng thời hiện đại của:
  a. Chức vụ giúp đỡ
  b. Người chăn bầy
  c. Sự lãnh đạo
  d. Các tín hữu bình thường

  12. Theo Buddy Bell, yếu tố nào để nhận biết địa vị thật của một người trong Hội Thánh địa phương.
  a. Tuổi tác
  b. Gia cảnh
  c. Điạ vị
  d. Chức phận

  13. Khi người ta tìm thấy vị trí của họ trong thân Đấng Christ, thì sự bình an của Đức Chúa Trời luôn theo đuổi họ.
  Đúng
  Sai

  14. Môi-se chọn lựa những người lãnh đạo qua các trưởng lão (người lớn tuổi).
  Đúng
  Sai

  15. Việc lựa chọn người trợ giúp không có ảnh hưởng trong việc Môi-se nhận lãnh mười điều răn.
  Đúng
  Sai