WW8 - SỰ CHỮA LÀNH THIÊN THƯỢNG

  1. Phần lớn bệnh tật đến từ sự sợ hãi.
  Đúng
  sai.

  2. Để người bệnh nhận được sự chữa lành:
  a. Vâng lời Đức Chúa Trời.
  b. Tin cậy vào Lời Chúa.
  c. Công bố Lời Chúa .
  d. Tất cả các câu trên.

  3. Người bệnh được lành là bởi:
  a. Danh của Chúa Giê-xu.
  b. Người cầu thay phải có ân tứ chữa lành.
  c. Cầu nguyện lớn tiếng.
  d. Tất cả các câu trên.

  4. Khi nào bạn được sử dụng uy quyền trong Danh Chúa để cầu nguyện chữa lành cho người khác?
  a. Khi trở thành mục sư.
  b. Tốt nghiệp trường thần học.
  c. Khi trở thành tín đồ.

  5. Bệnh tật đến từ đâu?
  a. Từ ma quỷ.
  b. Từ hậu quả tội lỗi của con người.
  c. Từ Đức Chúa Trời.
  d. Câu a,b
  e. Câu a,b,c.