WW4 - TRỞ NÊN MỘT NGƯỜI MẸ

  1. Khi sự sống đã ngưng lại tại Y-sơ- ra-ên thì Đê-bô- ra trỗi dậy với một tấm lòng:
  A. Của một người mẹ
  B. Của một quan xét
  C. Của một vị nữ tướng

  2. Đức Chúa Trời chỉ sử dụng người nam cho chiến trận của Ngài?
  A. Đúng
  B. Sai

  3. Đức Chúa Trời phó tướng lĩnh của kẻ thù vào tay ai?
  A. Ba-rác
  B. Đê-bô- ra
  C. Gia-ên

  4. Người nữ đã giết Si-sê- ra bằng:
  A. Búa
  B. Cối đá
  C. Cây cọc
  D. Câu A và C

  5. Nhiều năm chức vụ của người nữ bị thiếu trong thân thể Đấng Christ vì:
  A. Hội Thánh ít phụ nữ.
  B. Những người nữ đang cố gắng đứng vào chức vụ của người nam
  C. Công việc của người nữ là ở nhà.

  6. Đức Chúa Trời ban năng quyền cho người mẹ để:
  A. Chữa lành tổn thương cho con cái.
  B. Giúp con vượt qua sự khó khăn trong ác mộng
  C. Sắp đặt hôn nhân của con cái
  D. Câu a và b

  7. Theo Lisa người mẹ có một ân tứ đó là ân tứ về thời điểm.
  A. Đúng
  B. Sai

  8. Người nữ có sức mạnh để:
  A. Đem đến sự gần gũi, đẹp đẽ và kết nối
  B. Gây cảm hứng cho người nam
  C. Đem đến sự sống và mục đích cho người nam
  D. Cả ba câu trên

  9. Bước đi trong sự sáng bởi:
  A. Sợ hãi bóng tối
  B. Chúa là sự sáng
  C. Không có điều gì là bí mật.

  10. Đức Chúa Trời kêu gọi người nữ ngày nay làm gì?
  A. Là Đê-bô- ra trỗi dậy.
  B. Làm cho những Hoàng tử trở nên can đảm.
  C. Giống như Ê-li- sa-bét ẩn mình, thánh hóa để Thánh Linh đầy dẫy và chúc phước cho thế hệ sau.
  D. Tất cả câu trên