WW3 - NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG SỰ LÃNH ĐẠO

  1. Để được Chúa sử dụng:
  a. Phải được đầy dẫy Thánh Linh.
  b. Nhiều điều trong chúng ta sẽ phải bỏ đi.
  c. Trở nên chiếc bình thích hợp trong tay Chúa.
  d. Kỷ luật mới được hình thành.
  e. Câu a,b,c.
  f. Câu a,b,c,d.

  2. Khi đặc ân được ban cho thì trách nhiệm cũng đến.
  Đúng
  Sai

  3. Năm yên lặng là:
  a. Giai đoạn nhiều người quan tâm tới bạn.
  b. Giai đoạn chuẩn bị.
  c. Những giấc mơ đang ấp ủ.
  d. Giai đoạn dễ bỏ cuộc.
  e. Câu b,c,d.
  f. Câu a,b,c,d.

  4. Để nói “Không” cũng cần sự can đảm.
  Đúng
  Sai.

  5. Muốn luôn có sự tươi mới trong Chúa thì chúng ta cần:
  a. Thời gian riêng tư với Chúa.
  b. Học thuộc nhiều Lời Chúa.
  c. Bận rộn với công việc của Chúa.
  d. Tất cả các câu trên.

  6. Khi Chúa kêu gọi Giê-rê-mi ông đã sợ hãi, vì sao?
  a. Ông chưa có thời gian để chuẩn bị.
  b. Ông thiếu sự tự tin.
  c. Ông không muốn làm theo sự kêu gọi của Chúa.
  d. Tất cả các câu trên.

  7. Nhiều người không vui trong chức vụ của họ vì:
  a. Làm thay cho sự kêu gọi của người khác.
  b. Không nhận biết sự kêu gọi của mình.
  c. Không biết cách nói “không”.
  d. Tất cả câu trên.

  8. Đau khổ trong sự chờ đợi của chúng ta sẽ làm Đức Chúa Trời đáp lời nhanh hơn.
  Đúng
  Sai

  9. Những yếu tố để chờ đợi thời điểm của Chúa là:
  a. Bình an, trông cậy Chúa.
  b. Tin rằng có sự kêu gọi thì sẽ có sự chu cấp.
  c. Có niềm vui và không có sự tranh chiến.
  d. Tất cả câu trên.

  10. Làm sao để có sự dạn dĩ và được trở nên là chính mình:
  a. Phải có ân tứ thật mạnh mẽ.
  b. Cố gắng cầu xin Chúa để có ân tứ nổi trội.
  c. Biết rõ sự kêu gọi của mình.
  d. Sống với chính mình một cách tự do.
  e. Câu c,d.