MS8. Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi

  1. Mỗi hạt giống sẽ sinh sản ra cùng một loại (Every seed must reproduce after its own kind.
)
  Đúng
  Sai

  2. Hạt giống hư hoại thỉnh thoảng cũng sản sinh được trái tốt. (A corrupt seed can sometimes produce good fruit.
)
  Đúng
  Sai

  3. Trong Kinh Thánh, ở đâu chép về cây đầu tiên sản sinh ra trái tốt? (In the Scriptures, where was the first tree producing good fruit found?)
  A. “Nhà Đa-vít”
  B. Vườn Ê-đen
  C. Vườn Ghết-sê-ma-nê
  D. Thiên Đàng

  4. Nếu chúng ta là miếng đất tốt và hột giống là Lời Chúa, thì chúng ta sẽ sinh trái bởi: (If we are the good ground and the seed is the Word, then we produce fruit by: )
  A. Bước đi trong tình yêu
  B. Có đức tin
  C. Vâng theo Lời Chúa
  D. Cầu nguyện

  5. Đức Chúa Giê-xu dạy rằng muốn hiểi tất cả những ẩn dụ của Chúa, trước hết chúng ta phải hiểu điều gì? (Jesus said that in order to understand all of the parables, one must first understand what?)
  A. Ẩn dụ của người Sa-ma-ri Nhân Lành
  B. Ẩn dụ của người Gieo Giống
  C. Ẩn dụ của Hạt Cải
  D. Ẩn dụ của Mười Người Nữ Đồng Trinh

  6. “Hạt Giống tốt” là gì? (What is the “good seed?”)
  A. Lời Chúa
  B. Lời cầu nguyện
  C. Tình Yêu
  D. Đức Tin

  7. Khi Đức Chúa Giê-xu dạy ẩn dụ về Lúa Mì và Cỏ Lùn, Ngài đang nói với: (When Jesus told the Parable of the Wheat and the Tares, He was speaking to: )
  A. Những người nói tiếng La-tinh
  B. Những người nói tiếng Hy-lạp
  C. Những người nói tiếng Anh
  D. Những người nói tiếng Hê-bơ-rơ

  8. Nan đề được nói đến trong ẩn dụ về Lúa Mì và Cỏ lùn là gì? (What was the problem seen in the Parable of the Wheat and the Tares?)
  A. Mùa gặt được thu góp sớm quá.
  B. Những hạt giống bị trộn lẫn với nhau.
  C. Những hạt giống bị phân rẽ ra.
  D. Tất cả những điều trên.

  9. Theo bài học nầy, người con nào của Ê-va được kể là “hạt giống công chính?” (According to this session, which of Eve’s sons was considered the “righteous seed?”)
  A. Ca-in
  B. A-bên
  C. Sết
  D. Tất cả mọi người kể trên