MS6. Những Khám Phá Ý Nghĩa Tiên Tri Của Bảy Kỳ Lễ

  1. Bánh không men là hình ảnh của Chúa Giê-xu vốn là vô tội (The unleavened bread was a picture of Jesus being sinless.
)
  Đúng
  Sai

  2. Những kỳ lễ của người Do Thái được tính theo: (The Jewish feasts were centered around: )
  A. Âm Lịch
  B. Dương Lịch
  C. Lịch của tôn giáo
  D. Lịch của dân gian

  3. Điều nào sau đây không phải là một trong ba lý do để ấn định các kỳ lễ? (Which is not one of the three reasons for the appointed feast times?)
  A. Sự giải thích theo thiên nhiên
  B. Sự công bố thuộc linh
  C. Sự bày tỏ thuộc linh
  D. Có chứa đựng ý nghĩa thuộc linh

  4. Theo sự dạy dỗ trong bài học nầy, ba miếng bánh được gói lại trong cái túi của Lễ Vượt Qua tượng trưng cho: (According to this session, the three pieces of bread that are placed in the Passover bag can represent: )
  A. Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp
  B. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh
  C. Đức tin, Sự chữa lành, và sự Cứu Rỗi
  D. Cả A và B đều đúng

  5. Thầy tế lễ dùng điều gì để đánh dấu hoa quả đầu mùa của mùa gặt lúa mạch? (What would the priest use to mark the firstfruits of the barley harvest?)
  A. Máu
  B. Vải
  C. Sợi dây
  D. Tro

  6. Điều nào sau đây không phải là một trong bốn âm thanh thổi từ những cái kèn (Which is not one of the four different sounds blown on the trumpets?)
  A. Tekiah
  B. Teruah
  C. Ru ah
  D. Tekiah Ha Gedolah

  7. Lễ Thổi Kèn tượng trưng cho: (The Feast of Trumpets represents:)
  A. Sự sống lại của Chúa Giê-xu (Jesus’ Resurrection)
  B. Sự cất lên của Hội thánh (The Rapture of the Church)
  C. Sự chết của Chúa Giê-xu (Jesus’ death)
  D. Tất cả những điều trên (All of the above).

  8. Yom Kippur, Ngày Lễ Chuộc Tội là hình ảnh của điều gì? (What is Yom Kippur a picture of?)
  A. Sự cất lên (The Rapture
  B. Cơn Đại Nạn (The Tribulation )
  C. Sự sống lại của Chúa Giê-xu (Jesus’ resurrection)
  D. Sự chết của Chúa Giê-xu (Jesus’ death)

  9. Kỳ Lễ nào là Kỳ Lễ duy nhất mà dân ngoại được cùng dự với người Do Thái? (What is the only feast the allows Gentiles to join in its celebration?)
  A. Lễ Vượt Qua (Passover)
  B. Lễ Hoa Quả Đầu Mùa (Firstfruits)
  C. Lễ Đền Tạm (The Feast of Tabernacles)
  D. Lễ Thổi Kèn (The Feast of Trumpets)