MS5. Sự Hà Hơi Trên Các Vật Thánh

  1. Đền Thờ Thiên Đàng ở đâu?
  A. Ở ngoài phía Bắc.
  B. Ở ngoài của phía Nam.
  C. Ở ngoài của phía Đông.
  D. Ở ngoài của phía Tây.

  2. Vật dụng nào Môi-se đã làm nên trong đền tạm? (What piece of furniture did Moses build in the Tabernacle?)
  A. Bàn thờ bằng Đồng.
  B. Chậu Rửa.
  C. Bàn để bánh Cung Hiến (Trần Thiết).
  D. Tất cả các vật dụng trên.

  3. Thứ bực của các thiên sứ trên Thiên Đàng là gì (từ cao nhất đến thấp nhất)?
  A. Chê-ru-bim, Sê-ra-phim, các Sinh Vật, và các Thần hầu việc.
  B. Sê-ra-phim, Các Sinh Vật, Chê-ru-bim, và các Thần hầu việc.
  C. Các Thần hầu việc, Chê-ru-bim, Sê-ra-phim, Các Sinh Vật.
  D. Các Sinh Vật, Chê-ru-bim, Sê-ra-phim, và các Thần hầu việc.

  4. Biểu tượng cho chi phái Reuben là gì ?
  A. Một con chim ưng
  B. Một con sư tử
  C. Một con người
  D. Một con bò

  5. Chúa ban cho một hình ảnh trước về Đền Tạm. Biểu tượng nầy là gì? (God gave a preview of the Tabernacle. What was this preview?)
  A. Hòm Giao Ước
  B. Chiếc Tàu của Nô-ê
  C. Tháp Ba-bên
  D. Tất cả hình ảnh trên.

  6. Cái phòng nào không thuộc về ba phòng của Đền Tạm? (Which is not one of the three rooms in the Tabernacle?)
  A. Hành lang bên ngoài
  B. Phòng ở giữa
  C. Phòng bên trong cùng
  D. Nơi Chí Thánh

  7. Nơi Chí Thánh tượng trưng cho điều gì? (What did the Holy of Holies represent?)
  A. Thời đại của Luật Pháp
  B. Thời đại Ân Điển
  C. Thời Đại Hội Thánh
  D. Thiên niên Kỷ (Một Ngàn Năm)

  8. Tấm màng tượng trưng cho điều gì? (What does the “veil” represent?)
  A. Lời Chúa
  B. Xác Thịt
  C. Thiên nhiên
  D. Tất cả những điều kể trên

  9. Nơi Thánh của Đền Tạm tượng trưng cho điều gì? (What does the Inner Court represent?)
  A. Thân Thể
  B. Linh hồn
  C. Tâm linh
  D. Tât cả đều sai