CL6. Bản tính siêu nhiên

  1. Một công việc chết là:
  a. ghét ai đó
  b. điều gì đó khởi đầu với con người
  c. dùng sức riêng để thắng hơn tội lỗi
  d. câu b và c đúng

  2. Giải pháp cho “hội chứng khốn nạn” được mô tả trong Rô-ma đoạn 7 là:
  a. ngừng phạm tội
  b. cứ tiếp tục tự do phạm tội
  c. hướng theo quyền năng của Đức Thánh Linh
  d. Lắng nghe thêm nhiều bài giảng cần cho trận chiến tội lỗi

  3. Những câu nào sau đây không phải là một hình ảnh trong Kinh Thánh
  a. một nhánh
  b. một cái bình
  c. một thân thể
  d. một thể độc lập

  4. Bốn chìa khóa then chốt để sống với bản tính siêu nhiên là: Lẽ thật 1 - Đó là Chúa (Ngài là Đấng Toàn Năng); Lẽ thật 2 - Tôi chứa Chúa (Chúa ở trong tôi); Lẽ thật 3 - Tôi sống trong Thánh Linh Ngài; Lẽ thật 4 - Tôi khai phóng quyền năng Chúa trong hành động
  Đúng
  Sai

  5. Bạn đã thuộc lòng Rô-ma 8:13b, 14 (Nếu chưa thuộc, xin dừng lại và học thuộc trước khi tiếp tục bài thi)
  Đúng
  Sai