CL5. Làm thế nào để xây dựng một đội thành công

  1. Một đội chiến thắng bao gồm những người có cùng một sự thúc đẩy trong lòng
  Đúng
  Sai

  2. Kinh Thánh nói trước rằng sẽ an toàn hơn nếu bạn có một vài người cố vấn
  Đúng
  Sai

  3. Để hỏi và tôn trọng sự giúp đỡ từ người khác đòi hỏi bạn phải khiêm nhường
  Đúng
  Sai

  4. Hãy liệt kê vị trí/vai trò thể hiện theo những sự thúc đẩy trong lòng sau: a. _____________ - Tấm lòng cho mùa gặt. b. _____________ - Tấm lòng cho lẽ thật. c. ______________ - Tấm lòng cho sự hà hơi sáng tạo. d. ______________ - Tấm lòng cho tất cả. e. ______________ - Tấm lòng cho dân sự.
  a. Người truyền giảng, b. Giáo sư, c. Tiên tri, d. Sứ đồ, e. Mục sư
  a. Người truyền giảng, b. Giáo sư, c. Sứ đồ, d. Mục sư, e. Tiên tri
  a. Giáo sư, b. Người truyền giảng, c. Sứ đồ, d. Mục sư, e. Tiên tri
  a. Người truyền giảng, b. Mục sư, c. Tiên tri, d. Sứ đồ, e. Giáo sư