CL4. Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu

  1. Sự tri thức và khôn ngoan là gì?
  a. những khía cạnh của Đức Thánh Linh
  b. những người hàng xóm
  c. những thuộc tính của người làm cha
  d. những mùi vị mới của kem

  2. Mục đích của việc biết (knowing) là gì?
  a. để trở nên thông minh hơn
  b. biết những ý tưởng của Chúa
  c. tương giao với Đức Thánh Linh
  d. cả hai câu b & c đều đúng

  3. Nghiên cứu Kinh Thánh tốt hơn là suy ngẫm?
  Đúng
  Sai

  4. Những câu nào dưới đây là những phần mô hình chiến lược của lớp học?
  a. không nhạc hay hát
  b. xây dựng sự thân thiết với nhau
  c. kết thúc với việc viết nhật ký
  d. cả b & c đều đúng

  5. Những gợi ý để trở thành một người dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu bao gồm việc có một cảm xúc mạnh mẽ về chủ đề đó và nhận lãnh sự mặc khải từ Đức Thánh Linh
  Đúng
  Sai

  6. Điều nào dưới đây được cho là những yếu tố về việc tạo nên một khoảng trống cho sự mặc khải?
  a. sắp ghế theo từng hàng
  b. để những người khác kiểm soát lớp học
  c. Tôn trọng những sự khác biệt
  d. cả b & c đều đúng

  7. Những điều thực tiễn cho người dạy dỗ làm gồm: có một khải tượng rõ ràng cho ngày đó, những xác nhận khác, hỏi những câu hỏi và nương dựa nơi Đức Thánh Linh
  Đúng
  Sai

  8. Mục tiêu của biết (knowing) là gặp gỡ trực tiếp với Đức Thánh Linh và để Ngài ban cho sự mặc khải tri thức trong lòng chúng ta
  Đúng
  Sai

  9. Bạn đã thuộc lòng Ê-sai 1:18 (Nếu chưa thuộc, xin dừng lại và học thuộc trước khi tiếp tục bài thi)
  Đúng
  Sai

  10. Bạn đã thuộc lòng Hê-bơ-rơ 10:22 (Nếu chưa thuộc, xin dừng lại và học thuộc trước khi tiếp tục bài thi)
  Đúng
  Sai

  11. Bạn đã thuộc lòng 1 Ti-mô-thê 1:5 (Nếu chưa thuộc, xin dừng lại và học thuộc trước khi tiếp tục bài thi)
  Đúng
  Sai

  12. Lý trí được Thánh Linh dẫn dắt nghĩa là: Lý trí được Thánh Linh dẫn dắt bởi __________, trong khi bạn tập chú vào _________?
  a. Thánh Linh, cảm xúc
  b. Chúa Giê-xu, Thánh Linh
  c. Thánh Linh, Chúa Giê-xu
  d. Thánh Linh, suy nghĩ

  13. Hình ảnh được Thánh Linh dẫn dắt nghĩa là: Những hình ảnh được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, trong khi bạn tập chú vào Chúa Giê-xu
  Đúng
  Sai

  14. Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu nghĩa là: “Dạy là tạo nên một không gian để kinh nghiệm và thực hành sự mặc khải tri thức.”
  Đúng
  Sai

  15. Người dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu nghĩa là: Người dạy phải có một mối tương giao sống động với chủ để của mình (một tình yêu, một sự khao khát và sự mặc khải tri thức), và mời gọi những học viên bước vào mối quan hệ đó, như là những cộng sự trọn thời gian, để kinh nghiệm mối quan hệ sống động của riêng họ với chủ đề đó?
  Đúng
  Sai