CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 6-10

  1. Những mong đợi tiêu cực là niềm tin không thuộc Kinh Thánh, là những điều thuộc ý thức hoặc vô thức
  Đúng
  Sai

  2. Những điều nào sau đây nói lên chức vụ cầu nguyện là cần thiết?
  a. tiến trình nên thánh
  b. tội lỗi hay thói quen đã lâu
  c. nghiện hoặc vượt ra khỏi tầm kiểm soát
  d. b & c đều đúng

  3. Những điều nào sau đây nói đến dấu hiệu ma quỷ ở trong một người?
  a. không kiểm soát được bản thân
  b. điều gì đó vượt quá người đó
  c. tiếng nói hãy làm những điều tồi tệ
  d. ý định tự sát
  e. tất cả đều đúng

  4. Để đối phó hiệu quả với mong đợi không tin kính, là:
  a. ăn năn
  b. từ bỏ
  c. thay thế bằng niềm tin trong Kinh Thánh
  d. tất cả đều đúng

  5. Những lời cầu nguyện chữa lành của Chúa Giê-xu, bao nhiêu phần trăm chứa đựng sự giải cứu?
  a. 1%
  b. 10%
  c. 30%
  d. 90%

  6. Ngôn ngữ của tấm lòng là dòng chảy, những cảm xúc, những hình ảnh, và sự suy ngẫm
  Đúng
  Sai

  7. Chúng ta hủy phá những tội lỗi thế hệ và những lời rủa sả bằng việc thay thế thập tự giá giữa chúng ta và tổ tiên của chúng ta
  Đúng
  Sai

  8. Có cụm từ “quỷ ám” trong Kinh Thánh Tân Ước Hy-lạp không?

  Không

  9. __________________________ là được định nghĩa như Chúa thay thế những hình ảnh trong tâm trí của bạn, loại bỏ những hình ảnh không có Chúa Giê-xu ở trong và thay thế chúng bằng những hình ảnh có Chúa ngự ở trong đó
  a. sự lành bệnh
  b. sự khoẻ mạnh tinh thần
  c. sự chữa lành tâm lý
  d. sự chữa lành nội tâm

  10. Những niềm tin không thuộc Kinh Thánh tạo ra những năng lượng gây ra áp lực dẫn đến hành vi tội lỗi là
  a. mong đợi tích cực
  b. mong đợi tiêu cực
  c. niềm tin tích cực
  d. niềm tin tiêu cực

  11. __________________________________ hay đức tin là sự sáng đẩy lui sự tối tăm của những mong đợi tiêu cực
  a. những sự mong đợi xức dầu của Đức Thánh Linh
  b. những sự mong đợi tích cực của bản thân
  c. mong đợi Đức Chúa Trời
  d. tất cả đều đúng

  12. Những lời hứa hay những câu tạo nên như là kết quả của những mong đợi tiêu cực mà người đó nắm giữ là
  a. những ước muốn nội tâm
  b. những thỏa thuận
  c. những giao ước bên trong
  d. tất cả đều đúng

  13. __________________________________ là sinh lực tội lỗi truyền qua dòng dõi gia đình
  a. những lời thề nguyền
  b. những tội lỗi thế hệ và những lời rủa sả
  c. những tội lỗi của cha mẹ
  d. những tội lỗi của bản thân

  14. Những mối quan hệ gần gũi, ràng buộc, hoặc thỏa thuận đồng ý cho phép sinh lực truyền từ một người đến người khác là
  a. những mối quan hệ cha con
  b. những mối quan hệ bạn bè
  c. những mối liên hệ anh em
  d. những mối liên hệ tấm lòng

  15. Năm giác quan tinh thần của bạn là:
  a. mắt bên trong, tai bên trong
  b. tâm trí bên trong, ao ước bên trong, cảm xúc bên trong
  c. lời nói bên trong, ý tưởng bên trong
  d. a & b
  e. b & c

  16. Nghĩa đen của daimonizomai là:
  a. nằm trong tầm ngắm của ma quỷ
  b. thoát khỏi sự kiểm soát của ma quỷ
  c. dưới sự chi phối của Thánh Linh
  d. dưới sự ảnh hưởng hoặc chi phối của ma quỷ

  17. Từ Hy-lạp “energeia” được định nghĩa là
  a. năng lực tích cực
  b. năng lực tiêu cực
  c. máy phát điện
  d. năng lực siêu nhiên

  18. Ba bước để chữa lành nội tâm:
  a. dùng khải tượng, trở lại và nhìn lại nỗi đau
  b. dùng khải tượng, mời Chúa Giê-xu vào trong cảnh đó
  c. dùng khải tượng, để Chúa Giê-xu vận hành cách tự do và chữa lành nỗi đau bởi sự hiện diện yêu thương của Ngài

  19. Bạn đã thuộc lòng 1 Cô-rinh-tô 13:13 (Nếu chưa thuộc, xin dừng lại và học thuộc trước khi tiếp tục bài thi)
  Đúng
  Sai

  20. Bạn đã thuộc lòng Ma-thi-ơ 9:29 (Nếu chưa thuộc, xin dừng lại và học thuộc trước khi tiếp tục bài thi)
  Đúng
  Sai