CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 1-5

  1. “Bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, hy vọng, tình yêu thương, nhưng trọng hơn hết là tình yêu thương” được chép trong 1 Cô-rinh-tô 13:1
  Đúng
  Sai

  2. Những điều nào sau đây có thể là gốc rễ quyền lực ma quỷ ở trong chúng ta?
  a. Những giao ước bên trong
  b. Những sự kiện tổn thương
  c. Những mối liên hệ không tin kính
  d. Tất cả đều đúng

  3. Điều nào sau đây có thể là lời rủa sả?
  a. Luôn đầy đủ tài chính
  b. Sức khỏe tốt
  c. Hôn nhân đổ vỡ, xa lánh gia đình
  d. Tất cả đều đúng

  4. Ngôn ngữ của tấm lòng là dòng chảy, những cảm xúc, những hình ảnh, và sự cân nhắc.
  Đúng
  Sai

  5. Từ Hy-lạp “energeia” được định nghĩa là:
  a. năng lực tích cực
  b. năng lượng tiêu cực
  c. máy phát điện
  d. năng lực siêu nhiên

  6. Chúng ta hủy phá những tội lỗi thế hệ và những lời rủa sả bằng việc thay thế thập tự giá giữa chúng ta và tổ tiên của chúng ta
  Đúng
  Sai

  7. Đặc tính của những mối liên hệ không tin kính
  a. Thống trị
  b. Thao túng
  c. Kiểm soát
  d. Tất cả các câu trên

  8. Những mối liên hệ tấm lòng có thể là
  a. Giữa vợ và chồng
  b. Người sử dụng lao động và người lao động
  c. Mục sư và tín hữu
  d. Tất cả các câu trên

  9. Những tội lỗi thế hệ và những lời rủa sả truyền qua dòng dõi gia đình
  Đúng
  Sai

  10. Những mối quan hệ gần gũi, ràng buộc, hoặc thỏa thuận đồng ý cho phép sinh lực truyền từ một người đến người khác gọi là:
  a. quan hệ vợ chồng (marriage)
  b. tình nhân
  c. bạn thân
  d. Mối ràng buộc tâm linh (soul tie)