CL1.  Lắng nghe tiếng Chúa 6-10

  1. Trong những câu sau, câu nào KHÔNG thuộc bốn chìa khóa để lắng nghe tiếng Chúa?
  a. Kiêng ăn mỗi tuần một lần
  b. Tập chú vào Chúa Giê-xu, tìm kiếm khải tượng
  c. Tuôn theo dòng chảy chợt đến
  d. Ghi chép lại những ý nghĩ

  2. Đây là một số đồ vật đã được tìm thấy trong lều tạm của Môi-se: bàn thờ bằng đồng, nơi để rửa và làm sạch tội, bàn để bánh trần thiết, chân đèn, bàn thờ xông hương, Hòm Giao Ước.
  Đúng
  Sai

  3. Sự mô tả của Hê-bơ-rơ 10: 22 là lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được rửa sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước sạch, mà đến gần Chúa.
  Đúng
  Sai

  4. Những điều quan trọng nào nên có trong cuộc sống của bạn trước khi khám phá thế giới tâm linh và lắng nghe tiếng Chúa?
  a. Là một Cơ-đốc nhân, tin rằng Kinh Thánh là lời vô ngộ của Đức Chúa Trời, bày tỏ tình yêu và sự tôn trọng đối với Chúa bằng cách cam kết để học biết Lời của Ngài..
  b. Có một thái độ thuận phục đối với những gì Chúa bày tỏ cho bạn qua Kinh Thánh.
  c. Có hai hoặc ba cố vấn thuộc linh là người mà bạn thường xuyên kết nối.
  d. Tất cả đều đúng

  5. Phẩm chất của một người đưa ra lời khuyên, người cố vấn tốt là gì?
  a. Chỉ đi nhà thờ vào Lễ Phục sinh và Giáng sinh
  b. Có thể cảm nhận tiếng của Chúa trong lòng mình
  c. Là người bạn chỉ gặp trên đường phố
  d. Có xe hơi và nhà đẹp

  6. Tiếng của Chúa là được kinh nghiệm và được nhận biết như suy nghĩ chợt đến, ý tưởng, lời nói, cảm giác hoặc khải tượng.
  Đúng
  Sai

  7. Điều nào sau đây bạn có thể phạm sai lầm khi ghi nhật ký?
  a. Tập trung không đúng; giải thích lời Chúa không đúng cách, không làm theo sự hướng dẫn của Chúa, không phải là một ống dẫn đủ lớn để giải phóng quyền năng của Chúa
  b. Không có đủ lời để diễn tả linh bên trong, ngăn trở dòng chảy thiên thượng bởi định kiến, chuyển vị trí.
  c. Chúa không can thiệp ý chí tự do của con người, ao ước của bạn thì không phụ thuộc và mạnh mẽ hơn.
  d. Tất cả đều đúng

  8. Điều gì KHÔNG thuộc 6 cột của “Mô Hình Lãnh Đạo”?
  a. Được Kinh Thánh soi sang
  b. Suy nghĩ trong tâm trí được soi sáng
  c. Lời chứng trong tấm lòng được soi sáng;
  d. Lời khuyên lý luận chặt chẽ

  9. Thần học Lịch Sử Giáo Hội là nền tảng của Mô Hình Lãnh Đạo.
  Đúng
  Sai

  10. Bạn đã thuộc lòng Ha-ba-cúc 2:1, 2
  Đúng
  Sai

  11. Bạn đã thuộc lòng Thi-thiên 46:10
  Đúng
  Sai

  12. Bạn đã thuộc lòng Giăng 8:38a
  Đúng
  Sai

  13. Bạn đã thuộc lòng Giăng 5:19,30a
  Đúng
  Sai

  14. Bạn đã thuộc lòng Hê-bơ-rơ 10:22
  Đúng
  Sai

  15. Bạn đã thuộc lòng Giăng 17:3
  Đúng
  Sai