CL1.  Lắng nghe tiếng Chúa 1-5

  1. Lắng nghe tiếng Chúa thì dễ giống như hạ mình, tập chú vào Chúa Giê-xu, xoay theo dòng chảy chợt đến, và ghi chép lại.
  Đúng
  Sai

  2. Câu Kinh Thánh nào nói về bốn chìa khóa để lắng nghe tiếng Chúa?
  a. Hê-bơ-rơ 12:2
  b. Ô-sê 1: 1
  c. Ha-ba-cúc 2:1, 2
  d. Không câu nào cả

  3. Chức năng não trái bao gồm sáng tạo, kiểm soát chức năng bên trái cơ thể và sự nhạy cảm tinh thần.
  Đúng
  Sai

  4. Phẩm chất của một người đưa ra lời khuyên, người cố vấn tốt bao gồm:
  a. Có nền tảng Kinh Thánh vững chắc
  b. Họ cũng có người tư vấn cho họ
  c. Cảm nhận được tiếng Chúa trong lòng mình
  d. Tất cả đều đúng

  5. Những điều quan trọng nào bạn có trong cuộc sống của bạn trước khi khám phá thế giới tâm linh?
  a. Tin rằng Kinh Thánh là lời vô ngộ của Đức Chúa Trời.
  b. Có hai hoặc ba cố vấn thuộc linh là người mà bạn thường xuyên kết nối.
  c. Có một thái độ thuận phục đối với những gì Chúa bày tỏ cho bạn qua Kinh Thánh.
  d. Tất cả các câu trên.

  6. Từ naba nói về tiên tri trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là nổi lên/chợt đến.
  Đúng
  Sai

  7. Bạn đã thuộc lòng Ha-ba-cúc 2:1, 2
  Đúng
  Sai

  8. Bạn đã thuộc lòng Thi-thiên 46:10
  Đúng
  Sai

  9. Chúa chỉ mong muốn mối quan hệ mật thiết với những người quan trọng trong thế giới này.
  Đúng
  Sai

  10. Tiếng của Thiên Chúa giống như những suy nghĩ chợt đến, đặc biệt là khi bạn tập chú vào Chúa Giê-xu.
  Đúng
  Sai