F8. Học Lắng Nghe Tiếng Chúa

  1. Điều gì KHÔNG phải là một chìa khóa cho việc lắng nghe tiếng Chúa?
  a. Khải tượng
  b. Bất chợt
  c. Yên lặng
  d. Trí tuệ

  2. Bạn có thể hủy bỏ cuộc nói chuyện với Chúa khi bạn nghi ngờ Ngài.
  Đúng
  Sai

  3. Yên lặng là khi bạn:
  a. Tĩnh tâm
  b. Tập trung
  c. Tất cả trên đúng
  d. Tất cả trên sai

  4. Dùng lối phân tích khi nghe tiếng Chúa quan trọng hơn việc chấp nhận ý tưởng chợt đến.
  Đúng
  Sai

  5. Điều chúng ta cần để có đức tin có thể dời được núi?
  a. Chúng ta cần Đức Chúa Trời cho chúng ta khải tượng
  b. Cần đọc Kinh Thánh mỗi ngày
  c. Chỉ cần 30 phút để cầu nguyện
  d. Cần những người bạn và những lãnh đạo thánh khiết

  6. Ý muốn của Đức Chúa Trời là ban cho chúng ta khải tượng.
  Đúng
  Sai

  7. Satan được biết đến như là?
  a. Kẻ lừa dối
  b. Kẻ kiện cáo
  c. Kẻ trộm cướp
  d. Tất cả các câu trên

  8. Nếu chúng ta coi trọng lý do, chúng ta không thể được xức dầu
  Đúng
  Sai

  9. Lời tiên tri là:
  a. Luôn đến từ Chúa.
  b. Những ý tưởng chợt đến
  c.Thường gây ngạc nhiên.
  d. Có thể đoán trước.

  10. Phần lớn những truyền thông thuộc linh không đến như ý tưởng chợt đến.
  Đúng
  Sai