A4 - NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG - PRAISE AND WORSHIP

  1. Theo Kinh Thánh, thờ phượng là điều tối cần thiết mà các tạo vật của Chúa phải làm
  Đúng
  Sai

  2. Bài học không đề cập gì đến các nhạc cụ được sử dụng trên thiên đàng
  Đúng
  Sai

  3. Tiếng Hê-bơ-rơ Têhila có nghĩa là một bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời
  Đúng
  Sai

  4. Tiên tri nào dưới đây đến tìm thầy nhạc thánh và trong lúc đó tay của Đức Giê-hô-va giáng trên ông?
  a. Môi-se
  b. Áp-ra-ham
  c. Ê-li
  d. Ê-li-sê

  5. Chức vụ âm nhạc trong vương quốc Đức Chúa Trời là:
  a. Chức vụ của chiến trận
  b. Chức vụ của sự giải thoát
  c. Chức vụ cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời
  d. Tất cả các câu trên đều đúng

  6. Động cơ thờ phượng Chúa của chúng ta là:
  a. Tự phục vụ cho chính mình
  b. Vui hưởng cảm xúc
  c. Để chúng ta cảm thấy mình tốt hơn
  d. Để danh Chúa được tôn cao

  7. Khi các nhạc sĩ của vương quốc Đức Chúa Trời trổi nhạc và ca hát, họ đang thể hiện:
  a. Chức vụ Thiên Thượng
  b. Chức danh cao quí
  c. Chức vụ yêu thương
  d. Công tác phục vụ con người

  8. Mục đích chính của chúng ta trong sự Thờ Phượng Chúa không phải chỉ đơn thuần là ca hát mà điều quan trọng là bước vào:
  a. Sự thông công mật thiết với nhau
  b. Sự hiểu biết sâu sắc về Thượng Đế
  c. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời
  d. Nơi mở rộng Lời của Đức Chúa Trời

  9. Theo LaMar Boschman, những bài hát đang được hát nơi Thiên Đàng hầu như có thể là:
  a. Thuyết phục và lôi cuốn
  b. Những bài hát mới
  c. Tạo được niềm tin
  d. Cổ điển

  10. Một khiếm khuyết nơi con người khiến chúng ta mất đi sự tương giao mật thiết với Chúa là:
  a. Có một tinh thần phàn nàn
  b. Không có sự tôn nghiêm về quyền phép
  c. Lòng ích kỷ, nhỏ nhen
  d. Tất cả các câu trên đều đúng

  11. Khi lập một đời sống ngợi khen kiên định, bước đầu tiên bạn cần có một quyết định:
  a. Bạn sẽ tham gia nhóm lại một cách thường xuyên
  b. Bạn sẽ tham gia ban hát lễ của Hội Thánh
  c. Bạn sẽ ca ngợi Chúa dù thích hay không
  d. Bạn sẽ dành thêm nhiều thời gian cầu thay cho người khác

  12. Đặc tính của một người lấy lòng thành thật thờ phượng Chúa là:
  a. Hết lòng
  b. Với một tấm lòng tan vỡ
  c. Tập trung
  d. Tất cả các câu trên đều đúng