F7. Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ

  1. Một nhà lãnh đạo giỏi có riêng một ai đó để huấn luyện cho đội quân của mình.
  Đúng
  Sai

  2. Điều gì đúng về một người sẽ trở thành một lãnh đạo tốt.
  a. Họ sẽ làm tốt chức năng sau khi được tăng chức.
  b. Họ sẽ làm công việc trước khi họ nhận chức vụ
  c. Họ có đơn xin việc tốt nhất
  d. không câu nào đúng

  3. Đừng mong đợi những người khác làm điều gì mà bạn không thực hành.
  Đúng
  Sai

  4. Hoàn thành câu sau: “ngợi khen ở chổ đông người, nhưng chỉ trích________________”
  a. Lặng lẽ
  b. Yêu thương
  c. Riêng tư
  d. Chỉ khi có sự hiện diện của lãnh đạo hội thánh khác.

  5. Điều gì không phải là một trong ba nguy hiểm mà Mục sư Vargis đề cập cho Cơ đốc nhân đang phục vụ Chúa hay là Đầy tớ của Chúa.
  a. Kiêu ngạo
  b. Phụ nữ
  c. Tiền
  d. Tham vọng