F6. Nền Tảng Ơn Tiên Tri

  1. Tiên tri được Chúa đặt để trong những chức vụ để phán xét hội thánh
  Đúng
  Sai

  2. Chức vụ tiên tri cần thiết để:
  a. Để bạn biết được tương lai của bạn
  b. Để bạn có được sự chỉ dẫn xa hơn
  c. Để bạn sẽ hiểu được mục tiêu của hội thánh của bạn
  d. Không có câu nào đúng cả.

  3. Chức vụ tiên tri thêm cho bạn sức mạnh để chịu đựng nhiều hoàn cảnh
  Đúng
  Sai

  4. Lời tiên tri có thể:
  a. Mang đến cho bạn đức tin trong lòng.
  b. Giúp bạn vượt qua những lúc khó khăn
  c. Cho bạn thêm lên sự vững tin nơi sự chu cấp của Chúa.
  d. Tất cả nhưng điều kể trên

  5. Theo Kinh Thánh, tất cả mỗi thành viên của hội thánh có thể nói tiên tri.
  Đúng
  Sai

  6. Người có thể phán đoán một lời tiên tri đúng nhất là:
  a. Người có sự xức dầu với ơn tiên tri
  b. Người đã từng nghe những lời tiên tri trong nhiều năm
  c. Người giữ vai trò quyết định trong hội thánh.
  d. Người thật thích nghe những lời tiên tri.

  7. Chúa ban các tiên tri và chức vụ tiên tri trong hội thánh để:
  a. Giúp vui cho những người mới đi nhóm lại
  b. Bảo vệ cho hội thánh.
  c. Tư vấn cho thành viên của hội thánh.
  d. Giữ cho hội thánh mạnh mẽ

  8. Có những người dùng ơn tiên tri của họ để kiểm soát những người lãnh đạo trong hội thánh
  Đúng
  Sai

  9. Không có lời tiên tri nào có thẩm quyền cao hơn:
  a. Những điều gì bạn cảm thấy Chúa đã phán với bạn.
  b. Những lời tiên tri bạn đã nhận được trước đây.
  c. Kinh Thánh
  d. Bài giảng trong hội thánh.

  10. Ơn tiên tri nên được phục vụ một cách riêng tư
  Đúng
  Sai

  11. Trong Tân Ước, hội thánh nào có nan đề với lòng tham và một linh kiểm soát?
  a. Phi-líp
  b. Ê-phê-sô
  c. La-mã
  d. Cô-rinh-tô

  12. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu có đầy đủ ân tứ của năm chức vụ
  Đúng
  Sai

  13. Trong cựu ước, những tiên tri là
  a. Quan xét/ Thẩm phán
  b. Người yên ủi
  c. Những vị vua
  d. Người khôn ngoan

  14. Nếu Đức Chúa Trời cho bạn nói lời tiên tri, bạn có thể sử dụng nó như làm vũ khí chống lại kẻ thù.
  Đúng
  Sai

  15. Nếu bạn muốn mối quan hệ gần gủi và tăng trưởng với Chúa, bạn cần có thái độ của:
  a. Sự lãnh đạo
  b. Lòng tốt
  c. Khiêm nhường
  d. Tình yêu

  16. Mục đích của lời đến từ Đức Chúa Trời là mang tới:
  a. Sự sửa trị
  b. Sự sống
  c. Thay đổi bên trong
  d. Khôn ngoan

  17. Trong cựu ước, người xét đoán những lời đó không phải là tiên tri
  Đúng
  Sai

  18. Bât cứ sự mặc khải mới đều làm trọn những điều trước đó
  Đúng
  Sai

  19. Như một nhà tiên tri, chúng ta cần nhìn mình như một cái
  a. Ống
  b. Sừng
  c. Còi
  d. Sáo

  20. Nếu chúng ta nói lời vượt quá những lời mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta, chúng ta cho người khác những hạt giống lời Chúa.
  Đúng
  Sai

  21. Đôi khi Đức Chúa Trời đặc điều kiện trên những lời tiên tri.
  Đúng
  Sai

  22. Thế nào là một lời sáng tạo?
  a. Nó làm cho một điều gì đó tồn tại hoặc xảy ra mà trước đó không có
  b. Nó chỉ cho con người cách mới để làm một điều gì đó để trở nên hiệu quả hơn.
  c. Nó là lời tiên tri với nhiều định hướng hơn
  d. Nó là lời tiên tri thúc đẩy một người bước ra khỏi vùng thoải mái của họ

  23. Lời tiên tri luôn hoàn thiện.
  Đúng
  Sai

  24. Những sự mặc khải tiên tri chỉ về những điều ở thiên đàng chứ không phải những điều thực tế.
  Đúng
  Sai

  25. Điều gì là đúng về tiên tri giả
  a. Họ mang đến sự sợ hãi và đe dọa
  b. Họ không muốn lời nói của họ được lượng giá bởi lời của Chúa
  c. Họ luôn là một tiếng vang chứ chưa bao giờ là một giọng nói
  d. Tất cả các câu trên