F4. Cộng Đồng Và Giới Tính

  1. Mối quan hệ của Ba Ngôi Đức Chúa Trời chỉ ra rằng:
  a. Có tình yêu tuyệt đối
  b. Chỉ có một Ngôi trong Ba Ngôi thì không quan trọng bằng những Ngôi kia.
  c. Có dòng chảy không đổi trong mối quan hệ giữa Ba Ngôi
  d. Ngôi Đức Chúa Trời cần có con người để trở nên hoàn thiện.

  2. Người nữ được ban cho người đàn ông như một người giải cứu.
  Đúng
  Sai

  3. Cám dỗ mà làm cho con người sa ngã là ước muốn được giống như Chúa.
  Đúng
  Sai

  4. Khi nào thì người nam và người nữ trở nên bị xa cánh nhau?
  a. Khi tội lỗi vào vườn Êđen
  b. Khi con rắn nói chuyện với Êva
  c. Khi Ađam đưa trái cấm cho Êva ăn
  d. Khi Ađam và Êva rời khu vườn Êđen

  5. Cộng đồng trong hội thánh đã được thay thế bởi nhiều thứ khác, như là:
  a. Những buổi hội họp
  b. Những công ty
  c. Hệ thống phân cấp
  d. Tất cả các câu trên

  6. Câu chuyện về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời bắt đầu với
  a. Chúa Jesus
  b. Môise
  c. Giăng Báptít
  d. Ápraham

  7. Khi một quốc gia đi xa sự hiệp nhất với Chúa thì mối quan hệ giữa người nam và người nữ bị ảnh hưởng như thế nào?
  a. Phụ nữ có quyền ly hôn
  b. Đàn ông trở nên cai trị đàn bà
  c. Phụ nữ trở nên độc lập hơn
  d. Người nam trở nên tập trung vào nghề nghiệp của họ

  8. Công việc cứu chuộc được bắt đầu với chức vụ của
  a. Đức Chúa Jesus
  b. Áp-ra-ham
  c. Mê-chi-sê-đéc
  d. A-đam

  9. Thanh gỗ ngang của thập tự đại diện cho sự cứu rỗi.
  Đúng
  Sai

  10. Trong Tân ước, sự lãnh đạo không bao giờ là sự cai trị.
  Đúng
  Sai

  11. Định nghĩa của Kinh Thánh về sự lãnh đạo là:
  a. Bước đi trong tình yêu thương hướng tới hội chúng
  b. Hướng dẫn người khác để họ có những lựa chọn đúng
  c. Đối xử với người khác cách tôn trọng như họ đáng được
  d. Huấn luyện người khác trở nên lãnh đạo

  12. Trong thế giới sa ngã thì không có hệ thống phân cấp.
  Đúng
  Sai

  13. Đừng làm gì với sự tranh cạnh ích kỷ nghĩa là
  a. Chúng ta không nên cố gắng thăng tiến cho chính mình
  b. Chúng ta cần làm việc với tinh thần tôi tớ
  c. Chúng ta cần đối xử với người khác đúng với vị trí của họ
  d. Tất cả các câu trên

  14. Những mối quan hệ dựa trên sự đối xử trong tinh thần tôi tớ đem đến sự hiệp nhất.
  Đúng
  Sai

  15. Vai trò cái đầu trong mối quan hệ Đấng Christ và hội Thánh có nghĩa là
  a. Sự lãnh đạo
  b. Thẩm quyền
  c. Tinh thần tôi tớ
  d. Tinh thần chủ nhân