F3. Đổi Mới Như Chim Ưng

  1. Những đặc tính nào sau đây của chim ưng có liên quan đến đời sống Cơ Đốc Nhân:
  a. Mạnh mẽ
  b. Cam kết cho những thế hệ
  c. Bay cao để có thể nhìn thấy xa
  d. Được xây dựng cho sự tập trung
  e. Tất cả các câu trên

  2. Được tượng trưng bởi sự rĩa lông hằng ngày của chim ưng, sự tha thứ nên:
  a. Giúp đỡ giải thoát những rác rưởi ngày hôm qua để bạn tập trung cho tương lai
  b. Làm bạn quên đi những điều sai trái
  c. Làm mới hoàn toàn sự tin tưởng của bạn vào những mối quan hệ đã bị tổn thương
  d. Tất cả các câu trên

  3. Những tuyên bố sau mô tả chính xác về sự dạy dỗ của John Bevere về chim cắt (Falcons) là gì?
  a. Người họ hàng gần gủi nhất của chim ưng, cũng là nguy hiểm nhất, chim cắt đại diện cho Cơ Đốc Nhân hâm hẩm so sánh với những Cơ Đốc Nhân nóng cháy
  b. Những con chim cắt giết những con chim ưng tại những điểm mù của nó
  c. Giống chim ưng, sự nguy hiểm lớn nhất của cơ đốc nhân không phải là những kẻ thù rõ ràng như satan mà chính là những cơ đốc nhân không bước đi cách nóng cháy với Đức Chúa Trời
  d. Tất cả các câu trên

  4. Những điều nào sau đây mà một cơ đốc nhân nên làm theo tấm gương của chim ưng cho đời sống thánh khiết?
  a. Ăn thức ăn tươi sống
  b. Chỉ làm sạch và làm bóng bộ lông của nó 10 năm một lần trong việc lột xác
  c. Tìm kiếm sự bảo vệ khi ở trong tình cảnh dể bị tổn thương
  d. Câu A và C đúng
  e. Câu A,B và C đúng