F2. Tấm Lòng Trong Chức Vụ

  1. John Bevere nhấn mạnh rằng rất quan trọng đối với những nhà lãnh đạo tương lai là phục vụ lãnh đạo khác trước khi họ trở thành lãnh đạo. điều gì không phải là ví dụ của nguyên tắc này?
  a.Timôthê phục vụ Phaolô
  b. Elisê phục vụ Êli
  c. Saulơ phục vụ Samuên
  d.Giôsuê phục vụ Môise

  2. Khi chúng ta đeo đuổi tấm lòng của Đức Chúa Trời là chúng ta đang đeo đuổi:
  a. Bàn tay của Chúa
  b. Năng lực của Ngài
  c. Ân tứ của Ngài
  d. Thuộc tính của Ngài

  3. Đức Chúa Trời làm điều gì trong kinh nghiệm đồng vắng của bạn theo như John Bevere nói?
  a. Ngài cất bỏ hết tự tin của bạn
  b. Ngài làm cho bạn hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài
  c. Bạn hiểu rằng không có gì có giá trị đời đời có thể được hiện ngoài Ngài
  d. Tất cả những câu trên

  4. Chiến đấu với sự kêu gọi và chức vụ của bạn sẽ loại bỏ những thái độ cạnh tranh và không an toàn
  Đúng
  Sai

  5. Cuộc chiến lớn nhất mà những người thi hành chức vụ phải chiến đấu chính là cuộc chiến chống lại chính mình
  Đúng
  Sai

  6. John Bevere nhấn mạnh tất cả những tiêu chuẩn sau cho chức vụ, ngoại trừ
  a. Sự thánh khiết
  b. Năng lực
  c. Tài giỏi xuất sắc
  d. Lòng tốt
  e. Giữ lời hứa

  7. Ba phân đoạn kinh thánh mà John Bevere liệt kê ra để nhớ trước khi bước vào chức vụ. Không bao gồm :
  a. Sản nghiệp mình được vội vã lúc ban đầu và cuối cùng sẽ chẳng đặng phước (Châm ngôn 20:21)
  b. Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra (Phục 8:3)
  c. Nếu các ngươi sẳn lòng vâng lời sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất (Êsai 1:19-20)
  d. Sự kêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau. (Châm ngon 16:18)