F1. Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi

  1. Bản chất tội lỗi ở trong đời sống bạn là tội lỗi đối với Chúa
  Đúng
  Sai

  2. Bạn có thể chiến thắng xác thịt nhờ vào:
  a. Đức Thánh Linh
  b. Xác Thịt mạnh mẽ
  c. Loại bỏ những sự tưởng tượng
  d. Tất cả các điều trên

  3. Phao-lô có ý gì khi ông cho rằng không còn sự đoán phạt cho kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu:
  a. Bây giờ bạn có giấy phép để phạm tội
  b. Chỉ có một mình A-đam phạm tội
  c. Rằng Đức Thánh Linh ở về phía bạn và sẽ giúp đỡ bản chất tội lỗi của bạn.
  d. Có một chiến trận diễn ra giữa bạn và bản chất xác thịt của bạn.

  4. Luật pháp của tội lỗi và sự chết là luật pháp dẫn đến sự rủa xả
  Đúng
  Sai