E9 - Truyền Giáo cho Giới Trẻ - Ministering To Youth)

  1. Điều nào là một trở ngại cho thiếu niên và sự phát triển?
  a. Mọi việc đều ổn định rồi. Chúng ta đã làm mọi điều chúng ta nên làm
  b. Những gì ngày xưa đã làm được việc, bây giờ cũng vậy
  c. Không dự thảo và thực hiện
  d. Tất cả đều là những ngăn trở

  2. Sách nào trong Kinh Thánh có chép về một mạng lệnh đến với một nhà tiên tri là phải viết sự mặc khải xuống và ghi khắc rõ ràng?
  a. Ô-sê
  b. Giô-na
  c. Áp-đia
  d. Ha-ba-cúc

  3. Việc đầu tiên khi lãnh đạo một nhóm người là:
  a. Mời gọi nhân sự
  b. Được sự cảm động
  c. Gôm góp những nguồn tài liệu
  d. Giao phó cho người khác

  4. Tiêu chuẩn nào quan trọng nhất Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê nên tìm kiếm nơi người lãnh đạo?
  a. Khả năng
  b. Kinh nghiệm
  c. Trung thành
  d. Khải tượng

  5. Bạn nên giảng dạy bao lâu cho tuổi thiếu niên?
  a. Cho đến khi bạn dạy hết những điểm chính
  b. Độ một giờ
  c. Độ nữa giờ
  d. Trong thời gian mà bạn có thể thu hút sự chú ý của các em

  6. Khóa học nầy dạy chúng ta điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm trong mục vụ là (một hay nhiều điều):
  a. Dạy dỗ lời Chúa
  b. Công bố Tin lành cứu rỗi
  c. Làm chứng về mình
  d. Tất cả những điều trên

  7. Những nghiên cứu cho rằng một người đến viếng một hội thánh lần đầu tiên sẽ quyết định có nên trở lại hay không trong vòng:
  a. 30 phút đầu tiên
  b. Mười lăm phút đầu tiên
  c. 12 phút đầu tiên
  d. 6 phút đầu tiên

  8. Khi chúng ta dự thảo một buổi nhóm cho thiếu niên, thành phần mà chúng ta nhắm vào phải là:
  a. Những đứa trẻ nồng cốt trong hội thánh chúng ta
  b. Những người đến dự nhóm đầu tiên
  c. Những trẻ chưa được cứu
  d. Toàn thể cộng đồng của chúng ta

  9. Khi một người công bố Lời Chúa mà không giúp cho người ta hiểu được, người đó đã để cho ma quỉ dễ dàng cướp lấy lời trong tấm lòng của người nhận.
  Đúng
  Sai

  10. Những người trẻ phải thay đổi văn hóa của chúng để thích ứng vào văn hóa của hội thánh.
  Đúng
  Sai