E7 - Truyền Giáo cho Thế hệ Mới (Reaching a New Generation)

  1. Khi dùng bàn tay để minh họa chức vụ năm mặt, theo Mục sư George thì ngón tay nào có thể ví sánh với một mục sư?
  a. Ngón cái
  b. Ngón giữa
  c. Ngón tay đeo nhẫn
  d. Ngón tay út

  2. Sách Phúc Âm nào cho chúng ta nhiều mẫu chuyện về cách Chúa Giê-xu đối xử với trẻ con?
  a. Ma-thi-ơ
  b. Mác
  c. Lu-ca
  d. Giăng

  3. Khi bạn chăm sóc trẻ em, bạn sẽ được phần thưởng gì?
  a. Phần thưởng của người tiên tri
  b. Phần thưởng của người công bình
  c. Những người trẻ nầy sẽ trả công bạn bằng tiền bạc
  d. Đức Chúa Giê-xu hứa ban thưởng cho bạn thay cho con trẻ

  4. Trong tất cả những người được cứu, bao nhiêu phần trăm đã tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu trước tuổi 20?
  a. 60%
  b. 70%
  c. 80%
  d. 90%

  5. Có độ chừng bao nhiêu người dưới 20 tuổi trên thế giới ngày nay?
  a. 1 tỉ
  b. 2 tỉ
  c. 2.5 tỉ
  d. 3 tỉ

  6. Trẻ em tỏ ra tò mò muốn biết về Chúa nhất trong lứa tuổi nào?
  a. Bảy tuổi
  b. Tám tuổi
  c. Chín tuổi
  d. Mười tuổi

  7. Theo Mục sư Willie George, chúng ta nên dạy cho trẻ như thế nào?
  a. Giảng dạy nhắm vào văn hóa của trẻ
  b. Giảng dạy một cách dễ hiểu
  c. Giảng dạy những nền tảng căn bản
  d. Tất cả các câu trên

  8. Trong Ma-thi-ơ 18:5, Đức Chúa Giê-xu phán rằng nếu bạn tiếp một đứa trẻ, bạn thật sự đã tiếp chính Chúa.
  Đúng
  Sai

  9. Trưởng lão trong Kinh Thánh không phải là một chức vụ, mà là một cá tính.
  Đúng
  Sai

  10. Một vị mục sư trưởng phải có tấm lòng cho từng công tác mục vụ trong hội thánh và cũng phân định rõ từng mục vụ trong hội thánh của vị ấy.
  Đúng
  Sai