E8 - Quản Trị Tương Lai - Managing for Tomorrow

  1. Chúng ta nên dùng con rối trong mục vụ cho thiếu nhi như:
  a. Mừng Sinh Nhật
  b. Tiệc mừng
  c. Giảng Lời Chúa
  d. Tất cả những điều trên

  2. Có bao nhiêu giọng nói cho con rối?
  a. Bốn
  b. Năm
  c. Sáu
  d. Bảy

  3. Khi bạn làm cho miệng của con rối nói bạn sẽ:
  a. Bạn chuyển động bốn ngón tay lên xuống
  b. Bạn di động ngón cái lên xuống
  c. Bạn di động cả bốn ngón trên vàngón cái
  d. Tất cả đều sai

  4. Khi con rối rời khỏi nơi biểu diễn (sân khấu) thì:
  a. Từ sân khấu bên phải
  b. Từ sân khấu bên trái
  c. Từ phía sau như đi lên đi xuống nất thang
  d. Không có cách nào là đúng cách khi lên xuống sân khấu

  5. Giáo sư trong khóa học nầy đã kể chuyện Đa-vít đã giết con gấu và con sư tử trước khi giết Gô-li-át như thế nào. Ông dùng câu chuyện nầy để:
  a. Rằng Chúa có thế dùng trẻ con để giết những người khổng lồ
  b. Rằng Đa-vít rất là khỏe mạnh
  c. Rằng các nan đề rất tốt vì nó chuẩn bị cho chúng ta để đối phó nhiều nan đề khác
  d. Rằng các nan đề trong cuộc sống luôn luôn sẽ lớn thêm mãi

  6. Những người giải quyết nan đề thì:
  a. Sẳn sàng tìm hiểu thêm về nan đề
  b. Sẳn sàng chấp nhận thua thiệt
  c. Sẳn sàng tìm kiếm lời khuyên của người khác
  d. Tất cả các câu trên

  7. Bảng liệt kê trách nhiệm của người hầu việc Chúa (minister) phải bao gồm công tác nào?
  a. Người hầu việc Chúa phải nuôi dưỡng bầy chiên
  b. Phải quản trị bầy chiên
  c. Phải chăm sóc bầy chiên
  d. Người hầu việc Chúa phải làm tất cả công việc kể trên

  8. Nếu chúng ta muốn thành công trong công tác truyền giáo thiếu nhi, Giáo sư trong khóa học nầy cho rằng chúng ta phải:
  a. Đào tạo những người tiếp nối công việc của chúng ta
  b. Bắt đầu tìm kiếm xem thử bạn muốn đi tới đâu
  c. Phải biết chắc chắn rằng bạn đang di theo hướng của vị mục sư muốn bạn đi
  d. Tất cả các câu trên

  9. Giáo sư trong khóa học nầy khuyên chúng ta nên mời gọi những người làm việc như chính Chúa Giê-xu đã làm. Điều nầy có nghĩa là chúng ta phải:
  a. Mời gọi những người tình nguyện để giúp đở
  b. Nói cho họ biết rằng họ có trách nhiệm giúp đở
  c. Tuyển nhập những người làm việc từng người một hoặc hai và mời gọi chính họ tham gia vào công việc
  d. Tất cả các câu trên

  10. Những nhân sự làm việc nên được thăng thưởng chính yếu là dựa trên:
  a. Sự trung tín
  b. Khả năng
  c. Sự sáng tạo
  d. Năng xuất tốt (effectiveness)

  11. Giáo sư trong khóa học nầy khuyên chúng ta nên cố vấn (coach) cho những người nhân sự của chúng ta. Ông đã diễn tả cố vấn như là:
  a. Những người lãnh đạo
  b. Những người giáo sư
  c. Những người khích lệ
  d.Tất cả các câu trên

  12. Theo Giáo sư trong khóa học nầy, có hai phương cách để giải quyết vấn đề. Cách đầu tiên là cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa. Bạn không cần dùng tới phương pháp thứ hai nếu cách thứ nhất giải quyết được vấn đề.
  Đúng
  Sai

  13. Khi phải đối phó với vấn đề phải giải quyết, người giải quyết vấn đề không nên e sợ khi phải nói: Tôi không biết
  Đúng
  Sai

  14. Điều đầu tiên Chúa Giê-xu làm khi bắt đầu chức vụ là tuyển chọn nhân sự.
  Đúng
  Sai

  15. Đức Chúa Giê-xu không cho phép nhân sự của Ngài kêu gọi thêm những người khác.
  Đúng
  Sai