E5 - Trưởng Lão theo Kinh Thánh - Biblical Eldership

  1. Chữ Chấp sự trong Kinh Thánh chỉ có nghĩa là người phục vụ, nhưng nó cũng dùng trong Kinh Thánh để chỉ về:
  a. Người giúp đỡ
  b. Giới có thẫm quyền, cảnh sát
  c. Các thiên sứ
  d. Tất cả các câu trên

  2. Theo cách của Kinh Thánh thì một người được đặt để vào chức vụ trưởng lão là:
  a. Bởi một cuộc bầu cử dân chủ
  b. Bởi sự bổ nhiệm người có đủ điều kiện
  c. Bởi tuổi tác và thâm niên
  d. Bởi sự tự bổ nhiệm

  3. Theo sách Phúc âm Mác, Chúa Giê-xu có hai mục đích khi tuyển chọn các sứ đồ:
  a. Để chuẩn bị đường lối của Ngài và để kiểm soát đám đông
  b. Để cung cấp cho Chúa và chuẩn bị con đường của Ngài
  c.Để họ sống với Ngài và để Ngài sẽ sai họ đi giảng dạy và chăm sóc
  d. Để cung cấp cho Chúa và cùng Ngài chăm sóc dân sự

  4. Những người trưởng lão có các chức phận sau:
  a. Cai trị dân sự của Chúa
  b. Coi sóc những vấn đề giáo lý
  c. Tiếp khách
  d. Cầu nguyện cho người bệnh
  e. Tất cả các câu trên

  5. Có tất cả 28 tiêu chuẩn của người trưởng lão được liệt kê trong I Ti-mô-thê 3:1-7 và Tít 1:5-9. Phần lớn những tiêu chuẩn nầy liên quan đến:
  a. Các ân tứ và sự ban cho
  b. Kiến thức về Kinh Thánh
  c. Đời sống gia đình
  d. Cá tính

  6. Mục đích chính của chức vụ năm mặt trong Hội Thánh là:
  a. Trang bị cho các thánh đồ
  b. Để chuẩn bị dân sự cho công việc phục vụ trong Hội Thánh
  c. Để đem Hội Thánh đến sự hiệp một trong đức tin
  d. Tất cả những mục đích trên

  7. Một người duy nhất được gọi là nhà truyền giáo trong Tân Ước là:
  a. Phao-lô
  b. Phi-e-rơ
  c. Phi-líp
  d. Ti-mô-thê

  8. Chữ Thánh đồ trong Tân Ước dùng để chỉ những người tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
  Đúng
  Sai

  9. Công việc chánh của người chấp sự là người trông coi và người chăn bầy của dân sự của Chúa.
  Đúng
  Sai

  10. Mặc dù có nhiều trưởng lão trong hội thánh địa phương, cũng luôn luôn phải có một mục sư trưởng hoặc một người lãnh đạo chính.
  Đúng
  Sai

  11. Kinh Thánh nói rất rõ rằng một người trưởng lão tốt không bao giờ nóng giận.
  Đúng
  Sai

  12. Những người trưởng lão phạm lỗi phải được khiển trách riêng tư, và đem ra khỏi chức vụ một cách êm thấm. Lỗi của họ không nên đem ra trước hội thánh để tránh làm tổn thương hội thánh.
  Đúng
  Sai

  13. Những ân tứ của sứ đồ, mục sư, giáo sư, tiên tri và truyền giáo trong chức vụ năm mặt không được kể đến trong Kinh Thánh như những chức vụ hẳn hoi (titles). Đây chỉ là những nhiệm vụ và phần việc mà những người được Chúa Giê-xu kêu gọi đảm trách.
  Đúng
  Sai

  14. Vai trò của các tiên tri trong thời Tân Ước là đểkhích lệ và gây dựng dân sự. Công việc của họ không phải để tiên đoán những sự việc trong tương lai.
  Đúng
  Sai

  15. Trong thời Tân Ước, chức vụ tiên tri và ân tứ nói tiên tri cũng như nhau.
  Đúng
  Sai