E2 - SỐNG ĐỂ BAN CHO (LIVING TO GIVE)

  1. Theo Wayne Myers, sứ điệp Sống Để Ban Cho:
  a. Chỉ áp dụng được ở Hoa Kỳ mà thôi
  b. Chỉ áp dụng được ở các quốc gia Tây phương, không phải cho các quốc gia nghèo
  c. Chỉ dành cho những người khắp nơi có dư tiền để ban cho
  d. Sẽ áp dụng cho tất cả mọi người dù nghèo đến đâu
  e. Tất cả các câu trên

  2. Trong bản dịch tiếng Anh, chữ phục vụ và hầu việc được dùng đến 1.400 lần. Còn chữ cho được đề cập đến:
  a. 220 lần
  b. 365 lần
  c. 530 lần
  d. Hơn 800 lần

  3. Một người không dâng lại cho Chúa một phần mười cho Chúa là người:
  a. Từ bỏ đức tin của họ
  b. Trở nên một kẻ trộm
  c. Không hiểu rằng mọi sự đều thuộc về Chúa
  d. Tất cả các câu trên

  4. Chữ tiền được dùng bao nhiêu lần trong Kinh Thánh?
  a. 585
  b. 1220
  c. 1743
  d. Hơn 2000 lần

  5. Những người thấy được nhu cầu của người láng giềng và những người chất chứa của cải ở thiên đàng hằng ngày là những ngườicó thị giác loại nào theo Wayne Myers?
  a. Cận thị
  b. Viễn thị
  c. Mắt lé
  d. Có thị giác của viễn vọng kính hoặc thị giác của chim đại bàng

  6. Ông Wayne Myers đã dùng câu chuyện ngụ ngôn nào để giảng dạy về ba triết lý của cuộc sống? Mỗi người đều sống theo một trong ba triết lý này.
  a. Người Con Trai Hoang đàng
  b. Người Sa-ma-ri nhân lành
  c. Người gieo giống
  d. Ngụ ngôn về hột cải

  7. Ông Wayne Myers tình yêu thương là cánh cửa để ban cho. Theo ông thì chìa khóa là gì?
  a. Hy vọng
  b. Vâng lời
  c. Đức tin
  d. Lòng thương xót

  8. Theo Wayne Myers, những anh hùng đức tin kể ra trong Hê-bơ-rơ 10 và 11 dạy dỗ chúng ta về điều gì?
  a. Cách nào để thoát khỏi những tình trạng thất vọng
  b. Cách nào để thắng hơn kẻ dữ
  c. Cách nào để sống một cách giàu có
  d. Cách nào để sống bằng đức tin vượt hơn khả năng bình thường

  9. Trong thí dụ trong bài học về con gà và con lợn, con gà mái ban cho một của dâng nhưng con lợn phải dâng:
  a. Một phần mười
  b. Một sự hiến dâng trọn vẹn
  c. Một món quà với đức tin sáng tạo
  d. Một món quà trong đức tin vâng phục

  10. Lúc nào cũng có những tín hữu với thị giác toàn vẹn 20/20. Họ là những người dâng một phần mười.
  Đúng
  Sai

  11. Chúng ta không thể đem những gì của chúng ta theo khi chúng ta chết, nhưng chúng ta gởi quà lên thiên đàng trước.
  Đúng
  Sai

  12. Sự cứu rỗi của linh hồn chúng ta ở thiên đàng tùy thuộc chúng ta học được sự ban cho bao nhiêu.
  Đúng
  Sai

  13. Theo ông Wayne Myers, khi chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta không nên trông mong nhận lại điều gì từ nơi Chúa
  Đúng
  Sai

  14. Sự ban cho với đức tin sáng tạo là khi bạn không có gì để cho nhưng bạn tin vào Chúa về những điều mà chỉ có đức tin trong Chúa mới tạo ra được.
  Đúng
  Sai

  15. Theo ông Wayne Myers, tử vì đạo là một nan đề chính yếu trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên nhưng trong vòng 50 năm trở lại đây thì không còn là vấn đề nữa.
  Đúng
  Sai