E1 - Sự Nối Kết Đấng Christ - Christ Connection

  1. T.L. Osborn đã đề cập đến vài câu Kinh Thánh như là một nhịp cầu nôí kết giữa Đức Chúa Giê-xu trong các sách Phúc Aâm và Đức Chúa Giê-xu ngày nay ở trong chúng ta. Những câu Kinh Thánh nầy là nền tảng cho loạt bài dạy của ông. Những câu nầy là:
  a. Đại mạng lệnh
  b. Bốn câu đầu tiên của sách Công vụ các Sứ Đồ
  c. Những câu diễn tả sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh
  d. Chương cuối cùng của sách Phúc Aâm Giăng

  2. Quyển sách nào trong những sách sau đây không có phần kết thúc.
  a. Ma-thi-ơ
  b. Giăng
  c. Công vụ
  d. Rô-ma

  3. T.L. Osborn cho rằng khi người ta có điều gì thì sẽ có đức tin?
  a. Tình yêu của Chúa và của dân sự của Chúa
  b. Sự hiểu biết ý muốn của Chúa và những nguyên tắc của Ngài
  c. Các phép lạ
  d. Tất cả đều sai

  4. T.L. Osborn chia sẻ rằng khi ông thấy những phép lạ xảy ra trong các buổi truyền giảng của ông, phần lớn cảm giác của ông là:
  a. Ông không có những cảm giác đặc biệt
  b. Ông cảm thấy hai tay có điện chạy
  c. Ông cảm thấy nóng bừng
  d. Ông cảm thấy ớn lạnh

  5. Ông Osborn cho rằng Chúa phán với những người tin rằng: “ Ta ban cho các con Thần Linh của Ta, các con hãy cho Ta:
  a. Thì giờ của các con
  b. Tình yêu của các con
  c. Thể chất bằng xương thịt của các con
  d. Những lời cầu nguyện của các con

  6. Theo T.L. Osborn điều gì sẽ có thể khiến chúng ta đạt đến mức độ cao đẹp nhất trong chúng ta:
  a. Biết rằng người ta sẽ đến với Chúa nếu chúng ta nói cho họ biết
  b. Biết rằng Chúa đã trả nợ tội lỗi cho mỗi một người trong chúng ta
  c. Biết rằng chúng ta là con dân được chọn của Chúa
  d. Biết rằng Chúa cần loài người xác thịt để làm chứng về Ngài.
  e. Tất cả những điều kể trên

  7. T.L. Osborn đã lập lại nhiều lần rằng khi chúng ta biết rõ rằng Chúa yêu chúng ta biết bao và Ngài tùy thuộc vào chúng ta thực hiện chương trình của Ngài trên đất, sẽ khiến chúng ta:
  a. Quì gối cầu nguyện
  b. Thương yêu mọi người càng hơn
  c. Đọc Kinh Thánh
  d. Hành động để cứu nhân loại
  e. Không câu nào đúng

  8. Điều gì chứng tỏ Cơ-đốc Giáo không chỉ là một nghi lễ, một tín điều, một giáo lý hoặc một thông lệ:
  a. Sự đóng đinh trên thập tự
  b. Lời quyền năng của Chúa Giê-xu
  c. Những phép lạ vẫn còn ngày hôm nay
  d. Hội thánh địa phương

  9. Khi bạn đối mặt với ma quỉ cứng đầu, T.L. Osborn cho rằng bạn phải:
  a. Đáng tin cậy
  b. Có uy quyền
  c. Đủ tính cách pháp lý
  d. Không câu nào đúng

  10. T.L. Osborn cho rằng điều khó truyền đạt cho tín hữu nhất là:
  a. Chúa yêu họ
  b. Chúa Giê-xu sống trong họ
  c. Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết
  d. Chúa giê-xu sẽ trở lại nhanh chóng

  11. John Alexander Dowie đã bị bắt hơn 100 lần tại Mỹ vì lý do:
  a. Phá rối hòa bình
  b. Hành nghề y khoa không có giấy phép
  c. Giảng Phúc Aâm trên đường phố
  d. Cầu nguyện nơi công cộng

  12. Ai là người đã tiên phong trong việc giảng đạo với quyền năng cho đám đông quần chúng và trong các chiến dịch giảng Tin Lành ngoài trời?
  a. Billy Graham
  b. John Alexander Dowie
  c. Oral Roberts
  d. T.L. Osborn

  13. T.L. có kể một câu chuyện về một bức tượng của Chúa Giê-xu bị bể vụn, ý chính của câu chuyện là dòng chữ: Ta không có tay, chỉ có tay của các con.
  Đúng
  Sai

  14. Cơ-đốc Giáo không phải là một tôn giáo. Khi Cơ-đốc Gíao được khai sinh thì tôn giáo chấm dứt.
  Đúng
  Sai

  15. Chìa khoá để có đủ tính cách pháp lý đối cùng ma quỉ là sự sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết.
  Đúng
  Sai