D7 - Đắc Thắng Thuộc Linh (Spiritual Breakthrough)

  1. Ai là người có sự khôn ngoan trong hành động?
  a. Ê-va
  b. Da-vít
  c Sau-lơ
  d. Ê-xê-Chia
  e. b và d

  2. Chúng ta đã học bốn bước để suy gẫm Lời Chúa, điều nào sau đây không nằm trong bốn bước đó:
  a. Chọn lọc tài liệu
  b. Tìm một người cùng học chung
  c. Tìm một nơi yên tĩnh
  d. Dùng một quyển tập để ghi chép
  e. Dùng một cách thức kiểu mẫu để làm trong ngày

  3. Ai là người đã sống hơn trăm tuổi nhờ họ đã suy gẫm Lời Chúa, nói Lời Chúa và làm theo Lời Chúa ngày và đêm?
  a. Đa-ni-ên
  b. Giô-sua
  c. Đa-vít
  d. Mê-sác
  e. Tất cả những người kể trên

  4. Ba bước nào đem bạn đến sự giải cứu khỏi lời rủa sả
  a. Quở trách, hủy bỏ, thay thế
  b. Ăn năn, quở trách, thay thế
  c. Quở trách, công khai từ bỏ, thay thế
  d. Aên năn, quở trách, thay thế

  5. Sự rủa sả trong dòng họ truyền qua huyết thống (máu huyết)
  Đúng
  Sai

  6. Hầu hết những sự rủa sả và chúc phước ở tại môi miệng.
  Đúng
  Sai

  7. Khi Lời ra từ môi miệng của bạn, nó có một uy quyền
  Đúng
  Sai

  8. Sự cảm hứng không cần thiết phải có hành động
  Đúng
  Sai