D6 - Uy Quyền và Sự Tha Thứ (Authority and Forgiveness)

  1. Trong Ma-thi-ơ 4:10, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy những tiến trình của sự chống nghịch:
  a. Chống nghịch, Phản ngịch, thù ghét
  b. Chống nghịch, tức giận, phản nghịch
  c. Chống nghịch, Lừa dối, phản nghịch
  d. Chống nghịch, thù ghét, phản nghịch

  2. Một điều nào sau đây diễn tả một con người nỗi loạn?
  a. Tình yêu thương trong người nây sẽ nguội lạnh
  b. Người nầy sẽ tìm kiếm lợi riêng hoặc sự an toàn cho mình
  c. Trọng tâm của người nầy thay đổi
  d. Người nầy sẽ xây dựng những hàng rào bằng kim khí
  e. Tất cả đều đúng

  3. John Bevere dạy về bốn cấp bậc của uy quyền, một uy quyền nào sau đây không thuộc vàp bốn uy quyền đó:
  a. Uy quyền dân sự
  b. Uy quyền trong gia đình
  c. Uy quyền trong xã hội
  d. Uy quyền trong vũ trụ
  e. Uy quyền trong giáo hội

  4. Có một điểm khác biệt giữa tha thứ và hòa giải.
  Đúng
  Sai

  5. Đức Chúa Giê-xu phán rằng sự chống nghịch có thể không xảy đến.
  Đúng
  Sai

  6. Đức Chúa Trời và Uy quyền của Ngài không thể tách rời.
  Đúng
  Sai

  7. Tất cả uy quyền đến từ Chúa.
  Đúng
  Sai