D5 - Chiến Trường Tâm Linh

  1. Khi chúng ta chống cự lại ma quỷ thì có nghĩa là chúng ta đang chống cự điều gì?
  a. Một quyền lực vô hình không có ngôi vị
  b. Những người thù nghịch với chúng ta
  c. Những ác linh trong thế giới linh
  d. Tất cả đều đúng

  2. Ma quỷ là:
  a. Những hữu thể biết nói và biết suy nghĩ
  b. Có khả năng nghe được các cuộc nói chuyện của chúng ta
  c. Có khả năng lập những kế hoạch và mưu chước chống lại chúng ta
  d. Tất cả đều đúng

  3. Làm thế nào để nhận biết được một điều gì thuộc về ma quỷ và điều gì không?
  a. Xin Chúa ban cho biện biệt và xin Chúa ban sự khôn ngoan
  b. Phỏng đoán có ảnh hưởng của ma quỷ sau mỗi hoàn cảnh
  c. Chúng ta chờ xem ma quỷ có hiện ra rõ ràng trong người đó không
  d. Tất cả đều đúng

  4. Khi Chúa Jêsus nói: “Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Chữ Các cửa Ngài dùng để chỉ về:
  a. Các cửa ở địa ngục theo nghĩa đen
  b. Những nơi mà những quyết định được lập nên
  c. Cửa lòng của con người
  d. Các cửa bằng vật chất có ở các thành phố

  5. Khóa học đã dạy chúng ta đóng những cánh cửa để ma quỷ không còn chỗ trong đời sống chúng ta. Những thái độ và hoạt động nào của chúng ta được đề cập đặc biệt đến và được xem như là một phần của cánh cửa nào?
  a. Tư tưởng của chúng ta
  b. Tấm lòng của chúng ta
  c. Môi miệng của chúng ta
  d. Các mối quan hệ của chúng ta

  6. Những điều nào sau đây chỉ về một cánh cửa trong xã hội mà chúng ta cần phải vượt qua?
  a. Những cánh cửa cấu trúc trong mọi tổ chức
  b. Những cánh cửa địa lý trên mọi khu vực trên thế giới
  c. Cánh cửa của những nhóm người
  d. Tất cả đều đúng
  e. Tất cả đều sai

  7. Trong Ma-thi-ơ 16:19, Chúa Jêsus phán với Phi-e-rơ rằng Ngài giao những chìa khóa Nước Trời cho ông. Những chìa khóa đó là:
  a. Chìa khóa để Phi-e-rơ mở các cửa có nạm ngọc trên thiên đàng
  b. Một thông điệp về Nước Trời
  c. Uy quyền để mở những cánh cửa của vương quốc sa-tan
  d. Tất cả đều sai

  8. Nếu Chúa Jêsus đã đắc thắng ma quỷ rồi, tại sao chúng ta vẫn còn phải chống cự nó? Vì:
  a. Ma quỷ chưa hoàn toàn bị đánh bại
  b.Mặc dù đã hoàn toàn chiến thắng, chúng ta vẫn phải làm cho vững mạnh sự chiến thắng đó với chính uy quyền của Đức Chúa Trời
  c. Ma quỷ cứ tiếp tục giành lại phần thắng trước kia
  d. Ma quỷ là kẻ chuyên về luật lệ và biết cách kiện cáo theo luật để khiến chúng ta bị mất đi uy quyền

  9. Mặc dù chúng ta có được áo binh giáp thuộc linh thông qua vị trí đời đời của chúng ta trong Đấng Christ, chúng ta vẫn phải mặc vào mỗi ngày.
  Đúng
  Sai

  10. Trong thời Cựu Ước, mỗi khi Đức Chúa Trời dẫn dân Y-sơ-ra-ên bước vào một cuộc chiến thuộc về Ngài luôn luôn theo cùng một phương pháp và kế hoạch nhất định.
  Đúng
  Sai