D3 - Sự Giảng Hòa

  1. Bản sắc dân tộc của một người thể hiện ở:
  a. Văn hóa
  b. Ngôn ngữ
  c. Tín ngưỡng
  d. Nguồn gốc địa lý
  e. Tất cả đều đúng

  2. Chủng tộc của một người thể hiện ở:
  a. Màu da
  b. Văn hóa
  c. Ngôn ngữ
  d. Nguồn gốc địa lý
  e. Tín ngưỡng

  3. Theo bài học, con người có sự quản gia về 3 mặt. Đó là:
  a. Quản gia thuộc linh, xã hội và tâm trí
  b.Quản gia về thuộc linh, tâm trí và thuộc thể
  c. Quản gia tình cảm, xã hội và thuộc linh
  d. Quản gia thuộc thể, xã hội và tình cảm

  4. Quyền lực sa tan dựa trên:
  a. Sự yếu đuối xác thịt, bệnh tật của Cơ Đốc Nhân
  b. Lòng hận thù
  c. Sự sợ hãi
  d. Ma thuật

  5. Trong chiến trận chống lại ma quỷ và quyền lực của nó, khí giới tốt nhất chúng ta cần có là:
  a. Thuẫn đức tin
  b. Danh Chúa Jêsus
  c. Sự cầu nguyện
  d. Sự thông biết lẽ thật

  6. Những điều nào sau đây là công việc của ma quỷ chứ không phải là công việc của xác thịt?
  a. Ngoại tình và gian dâm
  b. Thờ lạy thần tượng và ma thuật
  c. Lòng hận thù, sự bất hòa và lòng ghen tuông
  d. Dối trá và sự lừa dối
  e. Tất cả những điều trên là công việc của ma quỷ

  7. Ứng dụng thực tiễn của sự giảng hòa là:
  a. Chúng ta phải trở thành người gìn giữ anh em mình
  b. Chúng ta sẵn sàng uống chén của anh em mình (Chúng ta sẵn sàng chịu thay gánh nặng tội lỗi của anh em mình)
  c. Chúng ta sẽ đấu tranh cho sự công bằng bình đẳng trong xã hội loài người
  d. Chúng ta sẽ hành động về phương diện xã hội, chính trị và kinh tế để giúp đỡ anh em mình
  e. Tất cả đều đúng

  8. Sau khi Chúa Jêsus tái lâm thì thành Giê-ru-sa-lem mới sẽ được thiết lập lại trên đất, Đức Chúa Trời sẽ không còn phân biệt dân này với dân kia nữa.
  Đúng
  Sai

  9. Sự vinh hiển của một vật thể chính là giá trị của nó.
  Đúng
  Sai

  10. Tất cả mọi điều gì mà xã hội loài ngườicần có để kết quả, nhân cấp ra và có quyền quản trị khắp đất thì Đức Chúa Trời đã đặt bên trong A-đam trong hình thức hạt giống.
  Đúng
  Sai