A2 - ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN - SUPERNATURAL LIVING

  1. Sự biểu lộ siêu nhiên của việc nói tiếng lạ là luôn luôn là một ngôn ngữ thiên thượng.
  Đúng
  Sai

  2. Sứ điệp đến từ ân tứ nói tiếng lạ và nói tiên tri là không thể sai lầm.
  Đúng
  Sai

  3. Lời khôn ngoan thường được nói ra cùng với lời tri thức.
  Đúng
  Sai

  4. Mỗi tín hữu phải trông đợi được vận hành trong cả chín ân tứ Thánh Linh.
  Đúng
  Sai

  5. Một trong những mục đích của ân tứ phân biệt các linh để phát hiện ra các sự mặc khải giả dối.
  Đúng
  Sai

  6. Ân tứ đức tin nhận được bởi sự vận hành của các ân tứ mặc khải.
  Đúng
  Sai

  7. Khi Chúa Jêsus đến trên đất, Ngài đã sống và thi hành chức vụ bằng:
  a. Quyền năng của riêng Ngài
  b. Quyền năng của người truyền đạo
  c. Quyền năng của Thánh Linh
  d. Tất cả đều sai

  8. Các ân tứ lời nói được hà hơi là:
  a. Nói tiếng lạ, nói tiên tri và đức tin
  b. Nói tiếng lạ, sự mặc khải và sự chữa lành
  c. Nói tiên tri, thông giải tiếng lạ và sự khôn ngoan
  d. Nói tiếng lạ, nói tiên tri và thông giải tiếng lạ

  9. Các ân tứ Mặc Khải là:
  a. Phân biệt các linh, đức tin và sự khôn ngoan
  b. Phân biệt các linh, lời nói tri thức và lời nói khôn ngoan
  c. Nói tiên tri, lời nói khôn ngoan và nói tiếng lạ
  d. Linh cảm, nói tiên tri và lời nói tri thức

  10. Sự vận hành của ân tứ Phân Biệt Các Linh giúp nhận biết được:
  a. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời
  b. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh
  c. Sự hiện diện của sa-tan
  d. Tất cả đều đúng
  e. Câu A và B đúng

  11. Sự vận hành của Lời Nói Tri Thức sẽ:
  a. Cảnh báo các điều nguy hiểm và vạch trần tội lỗi
  b. Đem đến sự ngã lòng và sự thúc đẩy
  c. Đem lại sự khích lệ
  d. Câu A và B đúng
  e. Câu A và C đúng

  12. Việc làm các phép lạ là để chứng minh quyền năng của Đức Chúa Trời qua đó làm các quy luật thiên nhiên:
  a. Bị điều khiển và bị thay đổi
  b. Bị hoãn lại
  c. Bị lôi kéo
  d. Câu A và C đúng
  e. Câu A và B đúng

  13. Đức Thánh Linh là một:
  a. Thế lực
  b. Thân vị thực
  c. Phép lạ
  d. Tất cả đều đúng

  14. Khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta cũng phải bắt đầu nói bằng:
  a. Ngôn ngữ của mình
  b. Tiếng Hê-bơ-rơ
  c. Các thứ tiếng khác
  d. Ngôn ngữ phổ biến

  15. Chúng ta phải sốt sắng khao khát và ao ước vận hành trong các ân tứ Thánh Linh nhằm cho:
  a. Chúng ta được nổi tiếng
  b. Chúng ta được nhiều lợi lộc
  c. Chức vụ của chúng ta được xuất sắc
  d. Cả Hội Thánh được gây dựng

  16. Cách tốt nhất để vận hành các ân tứ của Thánh Linh là:
  a. Đức Tin
  b. Hy vọng
  c. Tình yêu thương
  d. Câu A,B và C đúng
  e. Tất cả đều sai

  17. Các ân tứ về quyền năng là:
  a. Đức tin, sự chữa lành và thi hành các phép lạ
  b. Các phép lạ, lời nói tri thức và sự chữa lành
  c. Sự chữa lành, nói tiếng lạ và đức tin
  d. Nói tiên tri, sự khôn ngoan và các phép lạ

  18. Ân tứ về lời nói luôn luôn mang lại:
  a. Sức lực, sự khích lệ và sự an ủi
  b. Sự an ủi, sự phán xét và quyền năng
  c. Sự khích lệ và sự bình an
  d. Sức lực, sự chiến thắng và sự an ủi

  19. Một trong những thử nghiệm dùng để xét đoán các lời tiên tri là:
  a. Lời đó xác nhận được các sự kiện nội bộ?
  b. Chỉ dành cho mục sư
  c. Lời đó có làm vinh hiển Danh Chúa?
  d. Tất cả đều đúng
  e. Tất cả đều sai

  20. Ân tứ Đức Tin là một đức tin siêu nhiên cho:
  a. Một thời điểm và mục đích đặc biệt
  b. Chúng ta sử dụng khi cần đến
  c. Một công cụ truyền bá Phúc Âm
  d. Tất cả đều đúng