C8 - SỰ DẪN DẮT BỞI THÁNH LINH

  1. Trong bài thứ nhất của Bayless Conley, ông dạy rằng Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta thông qua:
  a. Lời được viết ra (Kinh Thánh)
  b. Sự bình an của Ngài
  c. Sự chính trực của chúng ta
  d. Tất cả những câu trên
  e. Không có câu nào đúng

  2. Khi chúng ta quyết định sống ngay thẳng:
  a. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn
  b. Cuộc sống đơn giản hơn
  c. Cuộc sống dễ dàng hơn
  d.Cuộc sống phức tạp hơn

  3. Chính trực có nghĩa là:
  a. Đặc tính ngay thẳng
  b. Chân thật
  c. Không làm trái lương tâm
  d. Tất cả các câu trên

  4. Theo Bayless Conley, khi một người cảm nhận rằng họ đang nghe chính Thánh Linh phán, nhưng những người chung quanh thì không đồng ý, người đó nên làm gì?
  a. Tiếp tục làm điều mà họ cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đang phán với họ
  b. Lắng nghe những lời khuyên của người khác
  c. Cầu nguyện nhiều hơn nữa
  d. Tất cả các câu trên
  e. Không có câu nào đúng

  5. Cách thông thường Đức Chúa Trời dùng dẫn dắt các tín nhân là:
  a. Thông qua tâm trí của họ
  b.Thông qua tâm linh của họ
  c. Thông qua linh hồn của họ
  d. Tất cả các câu trên

  6. Khi các tín nhân cầu nguyện bằng tiếng mới, Kinh Thánh nói rằng họ đang cầu nguyện trong:
  a. Tâm trí
  b. Tâm thần
  c. Linh hồn
  d. Thân thể
  e. Tất cả những câu trên

  7. Trong bài 3, Bayless Conley nói về sự tranh chiến của Ê-li trên núi Hô-rếp sau khi mạng sống của ông bị bà Giê-sa-bên đe dọa. Kinh Thánh chép rằng Ê-li để người đầy tớ của mình tại Bê-e-sê-ba, Bayless Conley nói rằng việc làm này dạy chúng ta một điều:
  a.Chúng ta không được làm nguy hại đến sinh mạng của những người khác khi chúng ta bị đe dọa
  b. Những người phục vụ chúng ta không được ở gần chúng ta khi chúng ta tìm kiếm sự dẫn dắt từ nơi Đức Chúa Trời
  c.Đôi lúc chúng ta thêm vào cuộc đời mình những điều Đức Chúa Trời không muốn
  d. Tất cả các câu trên

  8. Điều quan trọng nhất chúng ta học trong bài ba về việc nhận biết sự dẫn dắt từ Đức Chúa Trời thông qua câu chuyện của Ê-li trên núi Cạt-mên và các biến cố theo sau chiến thắng của ông:
  a. Đức Chúa Trời sẽ luôn phán với bạn khi bạn đối diện với những kẻ thù của Đức Chúa Trời
  b.Những chiến thắng lớn nhất của chúng ta theo sau những thử thách lớn nhất
  c. Nếu Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn, bạn sẽ luôn luôn chiến thắng
  d. Sau chiến thắng lớn trên núi Cạt-mên, Ê-li gặp thử thách lớn và được sự dẫn dắt mới mẻ từ nơi Đức Chúa Trời

  9: Bayless Conley nói về ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời chúng ta là mối tương giao với Đức Chúa Trời. Trong số những điều sau đây, điều nào MS Conley cho rằng nó không thuộc về mối tương giao với Đức Chúa Trời:
  a. Dành thời gian cầu nguyện, ở trong sự hiện diện của Chúa
  b. Dành thời gian thờ phượng Chúa, ở trong sự hiện diện của Ngài
  c.Dành thời gian nghiên cứu lời Chúa
  d.Tình bạn và tình thông công với Đức Chúa Trời

  10. Theo Bayless Conley, ưu tiên thứ hai trong cuộc đời chúng ta là:
  a. Chinh phục nhiều linh hồn cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời
  b. Gia đình của chúng ta
  c. Chức vụ của chúng ta
  d. Sự nghỉ ngơi và giải trí
  e. Không có câu nào đúng

  11. Theo Bayless Conley, câu nào trong các câu dưới đây KHÔNG đúng:
  a. Người bạn đời đi sau Chúa nhưng trước các con cái của mình
  b. Những người hàng xóm là cánh đồng truyền giáo đầu tiên
  c. Sau khi một người đưa con cái của mình trở về với Chúa, con cái họ chính là Hội Thánh đầu tiên của họ
  d. Gia đình mục sư phải có trật tự vì họ là chuẩn mực để phục vụ những người khác

  12. Trong số những điều sau đây, điều nào là quan trọng khi chúng ta tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời:
  a. Tìm kiếm các dấu hiệu bên ngoài
  b. Những lời tiên tri cá nhân
  c. Sự nhận thức bên trong về tiếng Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta
  d. Những sự khải thị siêu nhiên từ Đức Chúa Trời chẳng hạn như các giấc mơ và

  13. Theo Bayless Conley, câu nào trong các câu dưới đây là đúng:
  a. Chúng ta phải luôn làm theo lời tiên tri cá nhân, vì đó chính là Đức Chúa Trời phán với chúng ta
  b. Chúng ta pahỉ tìm kiếm những dấu hiệu bên ngoài để biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời
  c. Thông thường Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một giấc mơ hoặc một khải tượng để xác nhận ý muốn của Ngài trong đời sống chúng ta
  d. Trong Tân Ước sự dẫn dắt của Chúa thể hiện bằng nhiều cách khác nhau

  14. Theo Bayless Conley, câu nói sau đây đúng hay sai? Sự dẫn dắt mới mẻ từ Đức Chúa Trời sẽ phát xuất từ sự dẫn dắt trước đó và tín nhân cần phải thẩm định xem họ có làm thành điều mà Đức Chúa Trời đã bảo họ làm hay không.
  Đúng
  Sai

  15. Theo Bayless Conley, câu nói sau đây đúng hay sai? Sự lo lắng sẽ ngăn cản sự thông sáng của Đức Chúa Trời tuôn chảy trong đời sống bạn.
  Đúng
  Sai