C7 - GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI

  1. Theo Jim Feeney lý do theo Kinh thánh nên mở mang Hội Thánh là:
  a. Đúng theo nguyên tắc của sự sinh sản gia tăng
  b. Theo nguyên tắc của sự gieo và gặt
  c. Hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu
  d. Tất cả đều đúng

  2. Theo Jim Feeney, bao nhiêu làng mạc và thành phố tại Âu-Châu không có Hội Thánh Tin Lành hoặc một Trung tâm truyền giáo.
  a. 50,000
  b. 150,000
  c. 250,000
  d. 300,000

  3. Theo giáo sư Peter Wagner, chuyên gia về phát triển Hội Thánh, phương thức giảng Tin Lành hữu hiệu nhất ở dưới trời là:
  a. Chiến dịch giảng Tin Lành
  b. Các nhóm tế bào
  c. Mở hội thánh mới
  d. Giảng Tin Lành từng nhà

  4. Jim Feeney đã chú trọng giảng dạy phương thức nào để mở mang hội thánh? Đây cũng là phương thức được áp dụng tại Abbott Loop, Alaska.
  a. Hội thánh mẹ và hội thánh con
  b. Phương pháp học Kinh Thánh trong nhóm
  c. Phương pháp mở hội thánh tiên phong
  d. Gởi những nhóm mở hội thánh từ một phương thức của hội thánh địa phương

  5. Trong Công vụ các Sứ đồ Chương 19, Phao-lô đã thiết lập trường Kinh Thánh hai năm tại thành phố nào?
  a. Cô-rinh-tô
  b. Ê-phê-sô
  c. An-ti-ốt
  d. Phi-líp

  6. Phao-lô đã viết cho mục sư của hội thánh nào?
  a. Hội thánh Giê-ru-sa-lem
  b. Hội thánh Cô-rinh-tô
  c. Hội thánh Ê-phê-sô
  d. Hội thánh Ga-la-ti

  7. Điều kiện nào KHÔNG được Jim Feeney kể là tối cần thiết để biến hội thánh địa phương thành một trung tâm huấn luyện người hầu việc Chúa.
  a. Hội thánh phải đươc xây dựng vững vàng theo mẫu mực Kinh Thánh, đặt trên nền Chúa Giê-xu và Lời Chúa
  b. Hội thánh phải có ít nhất một trong năm ân tứ mục vụ để chăn dắt bầy chiên
  c. Hội thánh phải có đầy đủ phương tiện để đầu tư vào chương trình huấn luyện và phải lớn đủ để điều hành
  d. Quí vị mục sư phải giảng dạy rõ ràng để mỗi tín đồ hiểu rằng họ có một công tác đặc biệt phải hoàn tất

  8. Theo Jim Feeney, ba lĩnh vực quan trọng nhất cần phải xác định rõ ràng khi được kêu gọi là gì?
  a. Sự kêu gọi của mục sư trong tương lai, lương bổng, và gia đình, thời điểm được kêu gọi
  b. Địa điểm được kêu gọi, lương bổng, và gia đình, thời điểm cho sự kêu gọi
  c. Quá trình làm việc và thành công chức vụ trong quá khứ, lương bổng và gia đình, thời điểm của sự kêu gọi đó
  d.Sự kêu gọi của mục sư trong tương lai, thời điểm của sự kêu gọi đó, địa điểm của sự kêu gọi

  9. Khi đề cập đến vị trí địa lý trong sự kêu gọi của các mục sư, Jim Feeney KHÔNG gợi ý điều nào?
  a. Hầu hết các mục sư nên xâm nhập vào các nền văn hóa khác, đặc biệt là trong cửa sổ 10/40, nơi đang cần Phúc Âm nhất
  b. Hầu hết mọi người có một chức vụ khiến họ cảm thấy dễ chịu nhất
  c. Hầu hết các mục sư hầu việc cách hiệu quả nhất ở những nơi họ nói được tiếng mẹ đẻ của nơi đó
  d. Hầu hết các mục sư hầu việc cách hiệu quả nhất khi họ quen thuộc với nền văn hóa và ý tưởng của người dân sở tại

  10. Theo kinh nghiệm của Jim Feeney, các nhóm viên giỏi phải có những phẩm chất nào?
  a. Tuyệt đối trung thành với nhóm mục sư và Hội Thánh sai đi
  b. Những người đàn ông và phụ nữ hết sức chính trực
  c. Đời sống thuộc linh, cầu nguyện và sẵn sàng làm việc
  d. Tất cả những điều trên

  11. Một mục sư mở Hội Thánh mới cần phải có các khả năng chức vụ nào?
  a. Một chức vụ giảng dạy tốt
  b. Được ơn trong chức vụ giúp đỡ
  c. Giỏi về phương diện hành chính
  d. Cần quen thuộc với hầu hết các ân tứ Thánh Linh

  12. Một cuộc điều tra tại Mỹ cho biết rằng các Hội Thánh lớn hơn, lâu năm hơn là các Hội Thánh truyền giáo có hiệu quả hơn các Hội Thánh trẻ và nhỏ.
  Đúng
  Sai

  13. Vì Hội Thánh địa phương là nơi chủ yếu để huấn luyện trong thời Tân Ước, nên ngày nay không cần các trường cao đẳng và các chủng viện Kinh Thánh nữa.
  Đúng
  Sai

  14. Sự kêu gọi một Cơ-đốc nhân vào chức vụ được quyết định bởi ân điển đặc biệt của Đức Chúa Trời trên người đó.
  Đúng
  Sai

  15. Người lãnh đạo nhóm thành lập Hội Thánh mới PHẢI được kêu gọi vào chức vụ năm phương diện, nhưng các thành viên trong nhóm thì không nhất thiết phải được kêu gọi như thế.
  Đúng
  Sai