C6 - KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

  1. Theo tiến sĩ Shibley, sự khải thị Thánh Kinh là:
  a. Sự đồng lòng của một nhóm
  b. Khi Đức Chúa Trời đem tấm lòng của Ngài vào trong chính bạn, hướng tới tương lai
  c. Một ý tưởng tốt lành ra từ một con người tin kính
  d. Tất cả các câu trên

  2. Câu nào trong số các câu sau đây chứng tỏ rằng chúng ta vô giá đối với Đức Chúa Trời?
  a. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Ngài
  b. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, sự dự phần của bạn là độc nhất vô nhị
  c. Cái giá trả cho sự cứu chuộc chúng ta đắt vô cùng
  d. Tất cả các câu trên

  3. Theo tiến sĩ Shibley trong bài 2 và 3, một trong những minh họa rõ nhất về người được Đức Chúa Trời dùng đặc biệt là:
  a. A-đam
  b. Nô-ê
  c. Giô-suê
  d. Phao-lô

  4. Trong số những điều sau đây, điều nào KHÔNG phải là phẩm chất trong một con người có khải tượng?
  a. Người có khải tượng là người nhìn tới trước
  b. Người có khải tượng hết sức cẩn thận khi đương đầu với sự chống đối
  c. Người có khải tượng nắm chặt lấy điều mình có
  d. Người có khải tượng là người giữ Lời Chúa tốt hơn hết

  5. Khải tượng cho chức vụ là một hình ảnh tâm thần rõ ràng về một tương lai được mong đợi, do chính Đức Chúa Trời đặt để trong lòng những tôi tớ được chọn của Ngài và dựa vào sự hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời, bản thân và các hoàn cảnh.
  a. Martin Luther
  b. William Carey
  c. George Barna
  d. John Wesley

  6. Điều nào trong số những điều sau đây David Shibley đặc biệt gợi ý cho bạn để xác định rõ khải tượng của bạn?
  a. Viết khải tượng xuống
  b. Làm rõ khải tượng
  c. Đọc lại khải tượng
  d. Tất cả những điều trên

  7. Giáo sĩ vĩ đại nào đã nói câu này: "Đức Chúa Trời chỉ có một Con, và Con đó là một giáo sĩ."
  a. Hudson Taylor
  b. William Carey
  c. David Livingstone
  d. Gladys Aylward

  8. Câu nào trong các câu sau đây liên quan tới khải tượng và những dấu hiệu sự tái lâm của Đấng Christ mà John Haggai đưa ra?
  a. Khải tượng lớn nhất mà một người lãnh đạo có thể có là khải tượng dự phần với Đức Chúa Trời trong công tác truyền giáo thế giới và giải thích cho cả nhóm biết việc đó được thực hiện như thế nào
  b. Mong đợi những điều lớn lao từ nơi Đức Chúa Trời
  c. Hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời để Thánh Linh không bị ngăn trở
  d. Đừng đi cho tới khi bạn được đầy Thánh Linh. Sau khi bạn được đầy dẫy Thánh Linh rồi, đừng ở lại

  9. Nếu chúng ta muốn nhận lãnh ơn lành của Đức Chúa Trời trong khải tượng Ngài ban cho chúng ta, chúng ta cần phải có:
  a. Thời điểm của Đức Chúa Trời
  b. Chiến lược của Đức Chúa Trời
  c. Khải tượng của Đức Chúa Trời
  d.Tất cả những điều trên

  10. Ai trong số những đối tượng được liệt kê dưới đây cần trung tín dâng phần mười để thấy được sự chu cấp của Đức Chúa Trời cho một khải tượng, theo lời David Shibley?
  a. Mỗi tín nhân
  b. Mỗi Hội Thánh địa phương
  c. Mỗi mục sư
  d. Tất cả các câu trên