C5 - PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

  1. Theo Jack Hayford, câu chuyện trong Sáng-thế Ký 20:1-6 đưa ra những quan điểm nào:
  a. Chân thật trên môi miệng
  b. Thành thật trong tư tưởng
  c. Thành thật với chính mình
  d. Tâm hồn không phụ lòng tin cậy
  e. Các câu trên

  2. Khi đất nước của Đa-vít mở rộng cho đến những ranh giới rộng lớn nhất của nó, Đa-vít đã làm gì để bảo vệ đất nước mình?
  a. Ông liên kết và ký hiệp ước với các quốc gia khác
  b. Ông sắp xếp các toán quân trên khắp biên giới của quốc gia
  c. Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời để sự toàn vẹn lãnh thổ và tính ngay thẳng, chính trực sẽ gìn giữ vương quốc của ông
  d. Các câu trên

  3. Theo Jack Hayford, tính thù hận len lõi vào lòng người lãnh đạo bằng cách nào?
  a. Sự oán giận
  b. Sự xét đoán
  c. Căng thẳng của sự thù hận trong thân thể Đấng Christ
  d.Các câu trên
  e. Không câu nào

  4. Theo Jack Hayford, nếu chúng ta vi phạm nhiều điều chúng ta hiểu biết trong lời Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không đến và sửa đổi những điều đó cho chúng ta.
  Đúng
  Sai

  5. Jack Hayford cho biết những nghiên cứu y học đã chứng minh rằng 70% bệnh tật của con người đều là hậu quả của sự cay đắng, sự oán giận, sự thù hận trong lòng họ.
  Đúng
  Sai