C4 - QUYỀN NĂNG CỦA SỰ RAO GIẢNG

  1. Từ đoạn 16:9 đến đoạn 16:14 của sách Mác, có bao nhiêu lần đề cập đến sự kiện các môn đồ không tin vào sự phục sinh của Chúa Jêsus?
  a. 1 lần
  b. 2 lần
  c. 3 lần
  d. 4 lần

  2. Reinhard Bonnke cho rằng: chờ đợi Chúa là:
  a. Sự nhận thức của thời Cựu Ước
  b. Điều chúng ta nên làm ngày hôm nay
  c. Điều các môn đồ thực hiện sau ngày Chúa phục sinh
  d. Sự nhận thức thời Tân Ước

  3. Trong phần minh họa của Bonnke về năng lực và sự bước đi của Cơ Đốc Nhân, ông ví sánh niềm tin của một người như là:
  a. Máy phát điện
  b. Công tắc
  c. Dây điện
  d. Cầu chì

  4. Trong phần minh họa của Bonnke về năng lực và sự bước đi của Cơ Đốc Nhân, ông ví sánh lời Chúa như là:
  a. Máy phát điện
  b. Dòng điện
  c. Dây điện
  d. Cầu chì

  5. Bonnke đưa ra điểm chính yếu về cảnh tượng thiên đàng trong Êsai đoạn 6 như sau:
  a. Ê-sai đã vâng theo tiếng phán từ trời của Đức Chúa Trời kêu gọi ông bước đi và rao giảng
  b. Ê-sai không vâng theo tiếng phán từ trời
  c. Ê-sai đáp ứng lời kêu gọi được sai đi sau khi tình cờ nghe được câu chuyện trao đổi giữa người của Đức Chúa Trời với một người khác
  d. Ê-sai kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chính cá nhân ông nhận được tiếng phán trực tiếp của Đức Chúa Trời

  6. Trong Ê-sai đoạn 6 nói về cảnh tượng thiên đàng, Ê-sai đã nhìn thấy thiên sứ có sáu cánh. Theo Bonnke thì thiên sứ có sáu cánh là biểu tượng chỉ về:
  a. Sự khiêm nhường
  b. Sự thánh khiết
  c. Sự ngợi khen và thờ phượng
  d. Tất cả các câu trên

  7. Theo Bonnke, khi Kinh Thánh đề cập về quần áo của thầy tế lễ, nó minh họa cho chúng ta về:
  a. Một đời sống cầu nguyện
  b. Một đời sống ngợi khen
  c. Một đời sống trong sạch
  d. Tất cả các câu trên

  8. Theo Bonnke, khi Đức Chúa Trời làm sấm sét và mưa trong lúc dân Y-sơ-ra-ên cầu xin một vua cho mình. Ngài:
  a. Cho dân sự thấy quyền năng năng vĩ đại của Ngài như Ngài đã từng làm tại núi Si-nai
  b. Chứng nhận rằng Sa-mu-ên đã hoàn thành chức vụ một cách chính trực suốt cuộc đời của ông
  c. Chấp nhận quyết định cầu xin một vua của họ
  d. Ban mưa xuống để chúc phước cho đất nước Y-sơ-ra-ên

  9. Bonnke giải thích cách thức để chúng ta có thể liên hệ với những thế hệ trước bằng cách nói chúng ta biết cách mà ông đã nhận lãnh sự xức dầu bởi lời cầu nguyện của:
  a. Smith Wigglesworth
  b. George Jeffreys
  c. D.L. Moody
  d. John G. Lake

  10. Trong các ví dụ của năng lượng điện của Bonnke, ông cho rằng lời cầu nguyện thiết tha sẽ sinh ra quyền năng chúng ta cần có trong cuộc sống của Cơ Đốc Nhân
  Đúng
  Sai