C3 – NHÓM TẾ BÀO

  1. Ví dụ đầu tiên trong loạt bài nhóm tế bào có thể được tìm thấy ở:
  a. Hội Thánh đầu tiên (Công-vụ)
  b. Chức vụ rao giảng của Chúa Jêsus
  c. Hội chúng thời Môi-se trong đồng vắng
  d. Trung tâm cầu nguyện tại làng Bê-tha-ni
  e. Chức vụ truyền giáo của Phao-lô

  2. Larry Stockstill nói rằng chúng ta cần thành lập những nhóm nhỏ vì chúng giúp tín hữu biết phục vụ cho nhau, khích lệ lẫn nhau, gặt hái kết quả, được che chở và biết cầu thay cho nhau. Stockstill dùng hình ảnh loài chim nào để minh họa điều nầy:
  a. Chim đại bàng
  b. Con ngổng
  c. Chim sẻ
  d. Con vịt

  3. Theo Larry Stockstill, mục tiêu cơ bản của Hội Thánh là:
  a. Rao giảng cho dân chúng, phục vụ cho Hội Thánh và phục vụ người khác
  b. Hướng dẫn dân chúng, dạy lời Chúa và gây ảnh hưởng đến xã hội
  c. Truyền bá Phúc Âm, dạy dỗ họ nhận biết về sự hư mất, xây dựng Hội Thánh
  d. Truyền bá Phúc Âm khắp thế giới, biến đổi tội nhân, vận động các cuộc phục hưng lớn
  e. Chăn bầy của Đức Chúa Trời, giảng Tin Lành cho người hư mất, dấy lên những người lãnh đạo

  4. Stockstill dùng hình ảnh bốn con thú nào trong sách Châm-ngôn để minh họa sự truyền bá Phúc Âm của loạt bài nhóm tế bào:
  a. Con kiến, con voi, chim đại bàng và con bò
  b. Con bò, con thỏ rừng, chim đại bàng, con thằn lằn hay con nhện
  c. Con kiến, con thằn lằn hay con nhện, sư tử và chiên
  d. Con kiến, con thỏ rừng, con cào cào, con thằn lằn hay con nhện

  5. Theo Larry Stockstill, để giúp cho nhóm tế bào làm việc có hiệu quả thì số người tham dự không được quá:
  a. 10 người
  b. 15 người
  c. 12 người
  d. 29 người
  e. 50 người

  6. Theo nghiên cứu cho thấy rằng hầu hết con người được cứu thông qua:
  a. Mối quan hệ
  b. Các cuộc phục hưng
  c. Làm chứng từ nhà đến nhà
  d. Các sự kiện

  7. Trong II Ti-mô-thê 2:2 Phao lô cho biết có bao nhiêu thế hệ lãnh đạo?
  a. 2
  b. 3
  c. 4
  d. 5

  8. Laryy Stockstill dùng hình ảnh viên kim cương hình tròn để minh họa cho bốn phạm vi đầy sức sống nào cho việc huấn luyện nhà lãnh đạo?
  a. Rao giảng, đồng hóa, chuẩn bị, lãnh đạo
  b. Rao giảng, luyện tập, liên kết, thông suốt
  c. Rao giảng, đồng hóa, liên kết, lãnh đạo
  d. Liên kết, đồng hóa, chuẩn bị lãnh đạo

  9. Một trong những phương pháp nào sau đây của sự nhân cấp nhóm tế bào mà Larry Stockstill cho là cách tốt nhất?
  a. Cách thức truyền thống
  b. Sự nhân cấp bên ngoài
  c. Sự nhân cấp bên trong
  d. Tất cả các câu trên

  10. Cách nhân cấp truyền thống là người lãnh đạo trở về với nhóm tế bào mẹ (chính) mỗi tuần
  Đúng
  Sai