C1 - HUY ĐỘNG ĐỂ NHÂN CẤP

  1. Sự khác nhau cơ bản giữa việc nhân cấp trong Sáng-thế Ký 1: 28 và việc nhân cấp theo lời hứa cho Áp-ra-ham trong Sáng thế-ký đoạn 22 là:
  a. Trong Sáng-thế Ký đoạn 1, con người chịu trách nhiệm về sự nhân cấp, còn trong Sáng-thế Ký đoạn 22 thì Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm nầy
  b. Trong Sáng-thế Ký 22, con người chịu trách nhiệm về sự nhân cấp và trong Sáng-thế Ký 1, Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm nầy
  c. Trong Sáng-thế Ký 1, con người không góp phần trong vai trò của tiến trình nhân cấp
  d. Trong Sáng-thế Ký 22, Đức Chúa Trời không góp phần trong vai trò của tiến trình nhân cấp

  2. Con người phải làm gì để thấy được sự nhân cấp của lời Đức Chúa Trời?
  a. Gieo lời Đức Chúa Trời như hạt giống thuộc linh
  b. Tưới lời Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện
  c. Phát triển hạt giống và dạy dỗ người ta cách gieo trồng
  d. Tất cả các câu trên

  3. Câu chuyện điển hình được nhắc đến trong phần bài giới thiệu để minh họa cho nhu cầu cần thiết để sửa soạn người lãnh đạo cho Chúa Jêsus được thể hiện bằng:
  a. Câu chuyện người gieo giống
  b. Câu chuyện lúa mì và cỏ lùng
  c. Câu chuyện hạt giống bị nghiền nát
  d. Câu chuyện đề cập đến men

  4. Môi-se đã làm lễ xức dầu cho bao nhiêu vị trưởng lão?
  a. 7
  b. 10
  c. 700
  d. 70

  5. Điểm cốt lõi của chương trình giảng dạy quốc tế và mục tiêu cơ bản đó là:
  a. Giúp các tín hữu thực hiện có hiệu quả hơn ở Hội Thánh địa phương của họ
  b. Giúp cho việc chuyển đổi Hội Thánh địa phương thành trung tâm huấn luyện truyền giáo
  c. Giúp các tín hữu làm trọn sự kêu gọi của Chúa Jêsus
  d. Giúp chuyển đổi Hội Thánh địa phương thành trung tâm gây dựng Hội Thánh