B5 - GIÊXU ĐẤNG CHỮA LÀNH HÔM NAY

  1. Trên thập tự giá Chúa Jêsus trở nên sự sỉ nhục thay cho chúng ta
  Đúng
  Sai

  2. Một lý do quan trọng nhất khiến con người không được chữa lành là gì?
  a. Họ không tin Đức Chúa Trời là Đấng chữa lành hôm nay
  b. Họ đặt câu hỏi rằng không biết Chúa có sẵn lòng chữa lành cho họ không
  c. Họ tin Đức Chúa Trời đang cố gắng dạy cho họ một bài học
  d. Họ chấp nhận bệnh tật xem như bị Đức Chúa Trời hình phạt

  3. Khi Chúa Jêsus chữa lành đứa đầy tớ của thầy đội, thầy đội nầy đã đi chặng đường bao xa để tỏ lòng ước muốn đầy tớ ông được lành bệnh?
  a. 1 dặm
  b. 10 dặm
  c. 20 dặm
  d. 30 dặm

  4. Bệnh tật và sự chết đến trong thế gian:
  a. Qua sự sa ngã của Satan
  b. Qua tội lỗi của A-đam
  c. Qua sự cám dỗ của A-đam
  d. Qua sự sáng tạo ban đầu

  5. Mục sư Bayless Conley dẫn chứng phân đoạn Kinh Thánh mấu chốt nào, cho thấy sự chữa lành có thể được tìm thấy trong sự đền tội của Chúa Jêsus Christ?
  a. Ma-thi-ơ 9:6-7
  b. Thi-thiên 103:2
  c. Ê-sai 53:3-5
  d. I Cô-rinh-tô 6:19-20

  6. Những câu nào dưới đây đề cập sai về sự chữa lành?
  a. Sự chữa lành luôn luôn là ý muốn Đức Chúa Trời
  b. Mặc dù sự cứu rỗi dành cho mọi người, nhưng sự chữa lành là đặc ân chỉ được ban cho một vài người nào đó
  c. Sự cứu rỗi và sự chữa lành, cả hai đều được tìm thấy như nhau trong sự đền tội của thập tự giá
  d. Bệnh tật là một phần gớm ghiếc của luật pháp

  7. Từ ‘sozo’ của Hilạp có nghĩa là:
  a. Được cứu
  b. Được chữa lành
  c. Được giải thoát (giải phóng)
  d. Được giữ gìn
  e. Tất cả câu trên

  8. Từ “zoe” của Hilạp có nghĩa là:
  a. Sự sống đời đời
  b. Sự chữa lành
  c. Sự cứu rỗi
  d. Sự giải phóng

  9. Khi Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng, con rắn là biểu tượng cho:
  a. Sự đóng đinh
  b. Sa-tan và mọi tội mà nó mang đến cho con người
  c. Chúa Jêsus
  d. Tất cả câu trên

  10. Trong câu chuyện người mù Ba-ti-mê, ông kêu xin để được chữa lành dựa trên:
  a. Sự tin cậy vào sự chữa lành
  b. Ông tin chắc rằng Chúa Jêsus sẽ chữa lành cho ông
  c. Lòng nhân từ của Chúa
  d. Sự cứu chuộc của thập tự giá