A1 - NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN - FOUNDATION OF FAITH

  1. Từ Kinh Thánh có nghĩa là sách. Bao gồm 36 sách chia làm nhiều thể loại khác nhau như : Thư tín, Lịch sử, Tường thuật, Thơ ca, những bài hát trữ tình, và sách Khải-huyền nhưng chỉ có một chủ đề duy nhất.
  Đúng
  Sai

  2. Cả Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, đều được Đức Chúa Trời soi dẫn.
  Đúng
  Sai

  3. Ba ngôi hiệp một bao gồm : Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Kinh Thánh đề cập đến mỗi Ngôi Vị đều là Đức Chúa Trời.
  Đúng
  Sai

  4. Kinh Thánh xưng nhận Chúa Giêxu là Đức Chúa Con, Ngài có từ trước khi nữ đồng trinh Mari sinh ra.
  Đúng
  Sai

  5. Ăn năn là một sự thay đổi bên trong tấm lòng dẫn đến kết quả là một sự thay đổi hành vi bên ngoài.
  Đúng
  Sai

  6. Con đường duy nhất để thoát khỏi địa ngục là khi con người tiếp nhận Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa cho mình.
  Đúng
  Sai

  7. Khi Chúa Jêsus lên thập tự giá, không chỉ Ngài đã tha thứ cho mọi tội lỗi của con người mà Ngài còn chữa lành tất cả những bệnh tật và sự yếu đuối của họ.
  Đúng
  Sai

  8. Hai lãnh vực trong sự sự cứu rỗi của Christ được ban cho cách nhưng không mà cần phải truyền đạt cho loài người là:
  a. Luật pháp và Tội lỗi
  b. Lẽ thật và Sự Thương Xót
  c. Ăn năn và Tha thứ tội lỗi
  d. Tình yêu thương và Sự Thương Xót

  9. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi và có ích cho:
  a. Dạy dỗ
  b. Bẻ trách
  c. Sửa trị
  d. Dạy người trong sự công bình
  e. Tất cả đều đúng

  10. Các tác giả Cựu Ước tin điều gì về Đức Chúa Trời và Lời của Ngài?
  a. Đức Chúa Trời luôn giữ lời hứa của Ngài
  b. Luật pháp của Đức Chúa Trời là trọn vẹn và hoàn hảo
  c. Lời Đức Chúa Trời là lời không sai trật
  d. Câu A, và C đúng
  e. Câu A, B và C đúng